صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شرائط امام جماعت‏


مسئله 1523 - امام جماعت بايد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور صحيح بخواند و نيز اگر مأموم مرد است امام هم بايد مرد باشد بلكه در غير نماز ميت احتياط مستحب آن است كه زن امامت نكند هر چند مأموم زن باشد ولي در نماز ميت اقتداء زن به زن اشكال ندارد و چنانكه اقتدا كردن بچه مميز كه نماز و مسائل آن را مي‏فهمد به بچه مميز ديگر هم اشكال ندارد ولي اقتداء بالغ به طفل مميز بنابر احتياط واجب صحيح نمي باشد .

مسئله 1524 - عدالت مراعات كردن دستورات شرع از روي حالت معنوي خداترسي يا عشق به خداوند ميباشد و ميتوان از ظاهر شخص تشخيص داد.

مسئله 1525 - امامي را كه عادل مي‏دانسته؛ اگر شك كند به عدالت خود باقي است يا نه مي‏تواند به او اقتدا نمايد.

مسئله 1526 - كسي كه ايستاده نماز مي‏خواند، نمي تواند به كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي‏خواند اقتدا كند و كسي كه نشسته نماز ميخواند، نمي‏تواند به كسي كه خوابيده نماز مي‏خواند اقتدا نمايد.

مسئله 1527 - كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي‏خواند، مي‏تواند به كسي كه نشسته نماز مي‏خواند اقتدا كند و اما كسي كه خوابيده نماز مي‏خواند، اگر بخواهد به كسي كه خوابيده نماز مي‏خواند اقتدا نمايد اشكال دارد.

مسئله 1528 - اگر امام جماعت به واسطه عذري با تيمم يا با وضوي جبيره‏اي نماز بخواند، مي‏شود به او اقتدا كرد اما اگر به واسطه عذري با لباس نجس نماز بخواند اقتداي به او اشكال دارد.

مسئله 1529 - اگر كسي نمي‏تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند؛ نمي‏شود به او اقتدا كرد بنابر احتياط واجب.

مسئله 1530 - بنابر احتياط مستحب كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد، نبايد امام جماعت شود بلكه اگر مرض او در محل نماياني است بنابراحتياط واجب نبايد امام بشود. ولي بايد مطمئن بود كه اين مرض خوره يا پيسي است نه چيزي شبيه آن چون برخي متخصصين مي‏گويند شبيه پيسي هم وجود دارد كه تشخيص آن براي غيرمتخصص دشوار است.و اگر شك دارد اقتداء اشكالي ندارد .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما