صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام جماعت‏


مسئله 1531 - موقعي كه مأموم نيت مي‏كند؛ بايد امام را معين نمايد ولي دانستن اسم او لازم نيست، مثلا اگر نيت كند اقتدا مي‏كنم به امام حاضر نمازش صحيح است.

مسئله 1532 - مأموم بايد غير از حمد و سوره همه چيز نماز را خودش بخواند ولي اگر ركعت اول يا دوم اوركعت سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد و سوره را بخواند.

مسئله 1533 - اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداي حمد و سوره امام را بشنود اگر چه كلمات را تشخيص ندهد، احتياط واجب آن است كه حمد و سوره نخواند و اگر صداي امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولي بايد آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد.

مسئله 1534 - اگر مأموم بعضي از كلمات حمد و سوره امام را بشنود احتياط واجب آن است كه حمد و سوره نخواند.

مسئله 1535 - اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند، يا خيال كند صدائي را كه مي‏شنود صداي امام نيست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صداي امام بوده، نمازش صحيح است.

مسئله 1536 - اگر شك كند كه صداي امام را مي‏شنود يا نه، يا صدايي بشنود و نداند صداي امام است يا صداي كس ديگر؛ مي‏تواند به قصد قربت مطلقه حمد و سوره بخواند.

مسئله 1537 - بنا براحتياط واجب جايز نيست كه مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره بخواند و مستحب است به جاي آن ذكر بگويد.

مسئله 1538 - مأموم نبايد تكبيرةالاحرام را پيش از امام بگويد. بلكه احتياط واجب آن است كه هر حرف تكبير او پس از ان حرف از تكبير امام باشد و بهتر آنكه صبر كند تا تكبير امام تمام شود سپس شروع كند.

مسئله 1539 - اگر مأموم سلام امام را بشنود؛ يا بداند چه وقت سلام مي‏گويد احتياط مستحب آن است كه پيش از امام سلام نگويد و چنانچه عمدا يا سهوا پيش از امام سلام دهد، نمازش صحيح است و لازم نيست دو باره با امام سلام دهد.

مسئله 1540 - اگر مأموم غير از تكبيرةالاحرام، ذكرهاي ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد. ولي اگر آنها را بشنود: يا بداند امام چه وقت مي‏گويد احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.

مسئله 1541 - افعال نماز مانند ركوع و سجود را نبايد پيش از امام انجام دهد و اگر عمدا چنين كند معصيت كرده و از جماعت بيرون مي‏رود و بايد از آن پس به وظيفه فرادي عمل كند و نبايد زياد هم از امام عقب بيفتد و اگر عمدا چنين كند معصيت كرده اگر عرفا صورت جماعت نمازش به هم بخورد بايد از آن پس به وظيفه فرادي عمل نمايد.

مسئله 1542 - اگر سهوا پيش از امام سر از ركوع بر دارد، چنانچه امام در ركوع باشد، بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركوع كه ركن است نماز را باطل نمي‏كند. ولي اگر به ركوع برگردد و پيش از آنكه به ركوع برسد، امام سر برداشته باشد و او به قصد متابعت ركوع كند نمازش را احتياطا اعاده كند گرچه اقوي صحت نماز مي‏باشد.

مسئله 1543 - اگر اشتباها سربردارد و ببيند امام در سجده است، بايد به سجده برگردد، و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براي زياد شدن دو سجده كه ركن است نمازش را احتياطا اعاده كند گرچه اقوي صحت نماز مي‏باشد.

مسئله 1544 - كسي كه اشتباها پيش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده برگردد ولي به سجده امام نرسد بنابراحتياط مستحب نماز را تمام كند و دو باره بخواند گرچه اقوي صحت نماز است.

مسئله 1545 - اگر اشتباها سر از ركوع يا سجده بردارد و سهوا يا به خيال اينكه به امام نمي‏رسد، به ركوع يا سجده نرود، نمازش صحيح است..

مسئله 1546 - اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه به خيال اينكه سجده اول امام است، به قصد همراهي با او به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مي‏شود و اگر به خيال اينكه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، بايد به قصد همراهي با امام سجده را تمام كند و دو باره با امام به سجده رود، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت تمام كند و دو باره بخواند.

مسئله 1547 - اگر سهوا پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر سر بردارد به مقداري از قرائت امام مي‏رسد چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود نمازش صحيح است. و اگر عمدا برنگردد، احتياط واجب آن است كه نماز را به جماعت تمام كند و دو باره بخواند.

مسئله 1548 - اگر سهوا پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر برگردد به چيزي از قرائت امام نمي‏رسد، در صورتي كه صبر كند تا امام به او برسد، نمازش صحيح است، و اگر به قصد اينكه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به ركوه رود نيز صحيح است ولي احتياط مستحب آن است كه نماز را تمام كند و دو باره بجا آورد.

مسئله 1549 - اگر سهوا پيش از امام به سجده رود، در صورتي كه صبر كند تا امام به او برسد، نمازش صحيح است و اگر به قصد اينكه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود نيز صحيح است ولي احتياط مستحب آن است كه نماز را تمام كند و دو باره بجا آورد.

مسئله 1550 - اگر امام در ركعتي كه قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند يا در ركعتي كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند، ولي نمي‏تواند پيش از امام به ركوع رود، يا پيش از ايستادن امام بايستد بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما