صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه در نماز جماعت مستحب است‏


مسئله 1551 - اگر مأموم يك مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بايستد بلكه احتياط است گرچه لازم نيست و اگر يك زن باشد، مستحب است در طرف راست امام طوري بايستد كه جاي سجده‏اش مساوي زانو يا قدم امام باشد يعني جلوتر نرود و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند مستحب است مرد طرف راست امام و باقي پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد يا چند زن باشند، مستحب است پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد و چند زن باشند مستحب است مردان پشت سر امام و زنان پشت سر مردان بايستند.

مسئله 1552 - در نماز ميت كه امامت زن بر زنان جايز است بهتر است كه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد.

مسئله 1553 - مستحب است امام جلوي مامومين و محاذي وسط صف بايستد و اهل علم و كمال و تقوي در صف اول بايستند.

مسئله 1554 - مستحب است صفهاي جماعت منظم باشد و بين كساني كه در يك صف ايستاده‏اند فاصله نباشد و شانه آنان رديف يكديگر باشد.

مسئله 1555 - مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلوة مأمومين برخيزند.

مسئله 1556 - مستحب است امام جماعت حال مأمومي را كه از ديگران ضعيف‏تر است رعايت كند و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه كساني كه به او اقتدا كرده‏اندمايلند و همينطور طوري سرعت نگيرد كه فرد ضعيف به آساني به او نرسد.

مسئله 1557 - مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايي كه بلند ميخواند، صداي خود را به قدري بلند كند كه ديگران بشنوند، ولي بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند.

مسئله 1558 - اگر امام در ركوع بفهمد كسي تازه رسيد و مي‏خواهد اقتدا كند مستحب است ركوع را از آن لحظه دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد، اگر چه بفهمد كس ديگري هم براي اقتدا وارد شده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما