صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

دستور نماز آيات‏


مسئله 1578 - نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دو باره يك حمد و يك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

مسئله 1579 - در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تبكير و خواندن حمد آيه‏هاي يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا بيشتر يا كمتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اينكه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همينطور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد، مثلا به قصد سوره توحيد بسم الله الرحمن الرحيم بگويد و به ركوع رود، بعد بايستد و بگويد: قل هو الله احد دو باره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد الله الصمد باز به ركوع رود و بعد بايستد و بگويد: لم يلد و لم يولد و به ركوع رود باز هم سر بردارد و بگويد: و لم يكن له كفوا احد و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و سلام دهد. و بنا به احتياط واجب در ركوع اول به دنبال بسم الله قسمتي از سوره را هم اضافه كند هر چند يك كلمه آن مثل "قل" در قل هوالله احد.

مسئله 1580 - اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند اشكال ندارد.

مسئله 1581 - چيزهايي كه در نماز يوميه واجب و مستحب است، در نماز آيات واجب و مستحب مي‏باشد. ولي در نماز آيات مستحب است به جاي اذان و اقامه سه مرتبه بگويد: الصلوة.

مسئله 1582 - مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگويد: سمع الله لمن حمده و نيز پيش از هر ركوع و بعد از آن تكبير گويد ولي بعد از ركوع پنجم و دهم گفتن تكبير مستحب نيست. ولي به قصد رفتن به سجده مستحب است.

مسئله 1583 - مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافي است.

مسئله 1584 - اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش بجايي نرسد نماز باطل است.

مسئله 1585 - اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است، يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش بجايي نرسد، نماز باطل است ولي اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه براي رفتن به سجده خم نشده، بايدركوعي را كه شك دارد بجا آورده يا نه، بجا آورد و اگر براي رفتن به سجده خم شده، بايد به شك خود اعتنا نكند. ولي بنابراحتياط مستحب دو باره نماز را بخواند.

مسئله 1586 - هر يك از ركوع‏هاي نماز آيات ركن است كه اگر عمدا يا اشتباها كم يا زياد شود نماز باطل است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما