صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

3- استمناء


مسئله 1667 - اگر روزه‏دار استمناء كند يعني كاري كند كه مني از او بيرون آيد، روزه‏اش باطل مي‏شود.

مسئله 1668 - اگر بي‏اختيار مني از او بيرون آيد، روزه‏اش باطل نيست. ولي اگر كاري كند كه بي‏اختيار مني از او بيرون آيد صور مختلفي دارد:، يا قصد مني دارد، يا فقط عادت به خروج مني دارد، يا هم عادت دارد و هم قصد، يا نه عادت دارد و نه قصد، و در صورت اخير يا اطمينان دارد كه مني خارج نمي‏شود يا اطمينان ندارد، و در هر صورت كار او يا از قبيل نگاه و مكالمه است، يا از قبيل بوسه و دست گذاشتن است و بنابر احتياط واجب در همه اقسام روزه‏اش باطل مي‏شود هر چند در بعضي از صور باطل نشدن خالي از وجه نيست و بهر حال بايد تا غروب امساك نمايد .

مسئله 1669 - هرگاه روزه‏دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مي‏شود، يعني در خواب مني از او بيرون مي‏آيد اگر به زحمت نمي‏افتد بهتر است نخوابد و اگر بخوابد و محتلم بشود روزه‏اش صحيح است ولي بنابراحتياط مستحبّ روزه را تمام كند و قضاي آن را هم بگيرد. ولي اگر باين قصد بخوابد كه محتلم شود حكم مسئله پيش را دارد.

مسئله 1670 - اگر روزه‏دار در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيري كند و روزه‏اش صحيح است ولي نبايد عمدا كاري كند كه تشديد شود و مني بيشتر بيرون آيد.

مسئله 1671 - روزه‏داري كه محتلم شده، مي‏تواند بول كند و به دستوري كه در

مسئله 81 گفته شد، استبراء نمايد. هر چند بداند به واسطه بول يا استبراء كردن باقي مانده مني از مجري بيرون مي‏آيد ولي در صورتي كه غسل كرده باشد نمي‏تواند استبراء كند. و اگر بداند كه در مجري چيزي مانده و اگر پيش از غسل بول نكند بعد از غسل بيرون بيايد بنابراحتياط واجب پيش از غسل بايد بول كند.

مسئله 1672 - اگر به قصد بيرون آمدن مني كاري انجام دهد در صورتي كه مني از او بيرون نيايد روزه‏اش باطل نمي‏شود. ولي اگر توجه دارد كه استمناء موجب بطلان روزه است و در عين حال به قصد بيرون آمدن مني چنين كند روزه‏اش باطل است هر چند بيرون نيايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما