صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

آنچه براي روزه‏ دار مكروه است‏


مسئله 1735 - چند چيز براي روزه‏ دار مكروه است و از آن جمله است: ريختن دارو به چشم و سرمه كشيدن در صورتي كه مزه يا بوي آن به حلق برسد، انجام دادن هركاري كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مي‏شود، انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مي‏رسد و اگر بداند به حلق مي‏رسد جايز نيست، بو كردن گياههاي معطر، بدون ضرورت مايعات را در دهان كردن، تركردن لباسي كه در بدن است، كشيدن دندان و هر كاري كه به واسطه آن از دهان خون بيايد، مسواك كردن با چوب تازه. و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن مني، زن خود را ببوسد، يا كاري كند كه شهوت خود را به حركت آورد. و اگر به قصد بيرون آمدن مني باشد در صورتي كه مني بيرون آيد روزه او باطل مي‏شود. و اگر هنگام قصد بيرون آمدن مني توجه داشته باشد كه بيرون آمدن مني مبطل روزه است با همان قصد اولي روزه‏اش باطل مي‏شود هر چند بعدا هم مني بيرون نيايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما