صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

جاهايي كه فقط قضاي روزه واجب است‏


مسئله 1767 - در چند صورت فقط قضاي روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست: اوّل: آنكه عملي كه روزه را باطل مي‏كند بجا نياورد ولي نيّت روزه نكند، يا ريا كند، يا قصد كند كه روزه را باطل كند -ولي كاري نكند
دوّم: آنكه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد.
سوّم: آنكه در ماه رمضان بدون اينكه تحقيق كند صبح شده يا نه، كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده. و نيز اگر بعد از تحقيق با اينكه گمان پيدا كرده كه صبح شده، كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد بعد هم معلوم شود صبح بوده است. بلكه اگر بعد از تحقيق شكّ كند كه صبح شده يا نه و كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده نيز بنابر احتياط واجب قضاي آن روزه را بگيرد. ولي اگر بعد از تحقيق گمان يا يقين كند كه صبح نشده و چيزي بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نيست.
چهارم: آنكه كسي بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
پنجم: آنكه كسي بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند، يا خيال كند شوخي مي‏كند و كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده است.
ششم: آنكه به گفته كس ديگر اطمينان پيدا كرده افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است. ولي اگر بدون اطمينان و با امكان تحقيق، به گفته ديگري افطار كند و بعد معلوم شود مغرب نبوده بنا به احتياط واجب در حكم افطار عمدي است و كفّاره هم دارد.
هفتم: اگر در هواي صاف به واسطه تاريكي يقين كند كه مغرب شده و افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است بنابر احتياط قضاي آن روز بر او واجب است ولي اگر در هواي ابر با اطمينان باينكه مغرب شده افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نيست.
هشتم: آنكه براي خنك شدن، يا بي‏جهت، مضمضه كند، يعني آب در دهان بگرداند و بي‏اختيار فرو رود، ولي اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد، يا براي وضوي نماز واجب مضمضه كند و بي‏اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست. و در وضو براي غير نماز واجب نيز اگر بي‏اختيار فرو رود قضا لازم نيست گرچه بهتر است قضا كند
نهم - انكه عمداً قي كند
دهم - انكه به تفصيلي كه قبلاً گذشت در شب جنب شود و بخوابد و بيدار شود و براي بار دوم يا سوم بخوابد و صبح شود .

مسئله 1768 - اگر غير آب، چيز ديگري را در دهان ببرد و بي‏اختيار فرو رود يا آب داخل بيني كند و بي‏اختيار فرو رود بنابر احتياط مستحبّ قضاي آن را بگيرد.

مسئله 1769 - مضمضمه زياد براي روزه‏دار مكروه است. و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد تا يقين كند آب خارج، در دهان باقي نمانده است.

مسئله 1770 - اگر انسان بداند كه به واسطه مضمضه، بي‏اختيار، يا از روي فراموشي آب وارد گلويش مي‏شود نبايد مضمضه كند.

مسئله 1771 - اگر در ماه رمضان، بعد از تحقيق يقين كند كه صبح نشده و كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم نيست.

مسئله 1772 - اگر انسان شكّ كند كه مغرب شده يا نه، نمي‏تواند افطار كند، و اگر افطار كند قضا بلكه كفّاره بر او واجب است. و اگر شكّ كند كه صبح شده يا نه، مي‏تواند كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام دهد ولي احتياط مستحبّ اين است كه پيش از تحقيق، كاري كه روزه را باطل مي‏كند انجام ندهد اگر معلوم شد كه صبح شده بايد قضا كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما