صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

كساني كه روزه بر آنها واجب نيست‏


مسئله 1804 - كسي كه به واسطه پيري نمي‏تواند روزه بگيرد، يا براي او مشقّت بسيار دارد روزه بر او واجب نيست. ولي در صورت دوّم بايد براي هر روز يك "مُدّ" كه تقريبا ده سير است گندم يا آرد و مانند اينها به فقير بدهد. بلكه بنابر احتياط واجب در صورت اوّل نيز همينطور.

مسئله 1805 - كسي كه به واسطه پيري روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند در روزهاي كوتاه و هواي مناسب، و يا با تجديد قوا و يا هر جهت ديگر بدون مشقّت روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد قضاي روزه‏هايي را كه نگرفته بجا آورد.

مسئله 1806 - اگر انسان بيماري استسقاء دارد كه زياد تشنه مي‏شود و نمي‏تواند تشنگي را تحمل كند، يا براي او مشقّت بسيار دارد، روزه بر او واجب نيست. ولي در صورت دوّم بايد براي هر روز، يك "مُدّ" گندم يا آرد و مانند اينها به فقير بدهد. و همچنين است در صورت اوّل بنابر احتياط واجب. و بهتر آن است كه بيشتر از مقداري كه ناچار است آب نياشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه‏هايي را كه نگرفته قضا نمايد.

مسئله 1807 - زني كه زائيدن او نزديك است و روزه براي حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست. و بايد براي هر روز، يك "مُدّ" طعام، به فقير بدهد. و نيز اگر روزه براي خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و اگر ضرر مهمي براي خودش يا حملش داشته باشد حرام است و بنابر احتياط واجب بايد براي هر روز، يك "مُدّ" طعام به فقير بدهد. و د رهر دو صورت روزه‏هايي را كه نگرفته بايد قضا نمايد.

مسئله 1808 - زني كه بچّه شير مي‏دهد و شير او كم است چه مادر بچّه باشد، يا دايه او، هر چند بدون اجرت، اگر روزه براي بچّه‏اي كه شير مي‏دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نيست و گاهي حرام مي‏باشد و بايد براي هر روز، يك "مُدّ" طعام، يعني گندم يا آرد و مانند اينها به فقير بدهد. و نيز اگر براي خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست. و بنابر احتياط واجب بايد براي هر روز، يك "مُدّ" طعام به فقير بدهد. و در هر دو صورت روزه‏هايي را كه نگرفته بايد قضا نمايد. ولي اگر كسي پيدا شود كه بي‏اجرت، بچّه را شير دهد، يا كسي - پدر يا ديگري - حاضر باشد كه بدون منّت اجرت را بپردازد، بنابر احتياط واجب بچّه را به او بدهد و روزه بگيرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما