صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

راه ثابت شدن اوّل ماه‏


مسئله 1809 - اوّل ماه از پنج طريق ثابت مي‏شود: اوّل: آنكه خود انسان ماه را ببيند.
دوّم : عده‏اي كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مي‏شود، بگويند ماه را ديده‏ايم، و همچنين است هر چيزي كه به واسطه آن يقين يا اطمينان پيدا شود.
سوّم: دو مرد عادل بگويند كه ماه را ديده‏ايم، بشرط اينكه قولشان قابل تصديق باشد ولي اگر صفت ماه را برخلاف يكديگر بگويند، يا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل توصيف ماه به امور غير واقعي، اوّل ماه ثابت نمي‏شود و همينطور اگر اطمينان باشتباهشان پيدا شود مثل اينكه هوا ابر باشد يا در هواي صاف و با وجود قدرت بينائي و دقت ديگران هيچ كس جز اين دو نفر نبيند اما اگر در تشخيص بعض خصوصيّات جزئي، اختلاف داشته باشند، مثل آنكه يكي بگويد ماه بلند بود و ديگري بگويد نبود اشكالي ندارد و به گفته آنان اوّل ماه ثابت مي‏شود.
چهارم: سي روز از اوّل ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن، اوّل ماه رمضان ثابت مي‏شود. و سي روز از اوّل رمضان بگذرد كه به واسطه آن، اوّل ماه شوال ثابت مي‏شود.
پنجم: حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است.

مسئله 1810 - اگر مجتهد عادل با نفوذي حكم كند كه اوّل ماه است، كسي هم كه تقليد او را نمي‏كند اگر شرا ئط را در او موجود بداند ، بايد به حكم او عمل نمايد. ولي كسي كه مي‏داند حاكم شرع اشتباه كرده، نمي‏تواند به حكم او عمل نمايد.

مسئله 1811 - اوّل ماه با پيشگويي منجمين ثابت نمي‏شود. ولي اگر انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.

مسئله 1812 - بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمي‏شود كه شب پيش، شب اوّل ماه بوده است.

مسئله 1813 - اگر اوّل ماه رمضان براي كسي ثابت نشود و روزه نگيرد چنانچه دو مرد عادل بگويند كه شب پيش ماه را ديده‏ايم، بايد روزه آن روز را قضا نمايد. و اگر در همان روز باشد بقيّه روز را هم امساك نمايد.

مسئله 1814 - اگر در شهري اوّل ماه ثابت شود، براي مردم شهر ديگر فايده ندارد مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند، يا انسان بداند كه افق آنها يكي است، و يا بداند در آن شهري كه ديده شده، آفتاب زودتر از شهر خودش غروب مي‏كند. يعني بلاد شرقي شهر خودش باشد.

مسئله 1815 - روزي را كه انسان نمي‏داند آخر رمضان است يا اوّل شوال، بايد روزه بگيرد. ولي اگر پيش از مغرب بفهمد كه اوّل شوال است بايد افطار كند.

مسئله 1816 - اگر زنداني نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد. و اگر آن هم ممكن نباشد، هر ماهي را كه روزه بگيرد صحيح است. و اگر زندان او ادامه پيدا كند بنابر احتياط واجب بايد در سال آينده نيز همان ماه را روزه بگيرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما