صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام خمس‏


مسئله 1830 - در هفت چيز خمس واجب مي‏شود:
اول: منفعت كسب وكار . دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهراتي كه به واسطه غواصي، يعني فرو رفتن در دريا به دست مي‏آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلا گفته خواهد شد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما