صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

6- غنيمت‏


مسئله 1925 - اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مي‏شود و مخارجي را كه براي غنيمت كرده‏اند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن، و نيز مقداري را كه امام - عليه السلام - مي خواهد به مصرفي برساند، و چيزهايي را كه مخصوص به امام است مانند اموال خالصه رئيس گروه مخالف ، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند. و در اين زمان نيز اگر جنگهايي به اذن حاكم شرع انجام شود غنيمت آنها حكم غنيمت زمان امام - عليه السلام - را دارد البته آنچه گفته شد در مورد غنائم منقول مي باشد ولي اراضي كفار ملك همه مسلمانان ميشود وبوسيله حاكم شرع اداره شده صرف مصالح اسلام و مسلمين مي شود و اموال منقولي هم كه مصرف ندارد چون توپ و تانگ و هواپيما و ... فقط در اختيار حاكم شرع قرار گرفته به اداره ارتش اسلام واگذارده ميشود چنانكه در جنگهاي داخلي اسلام .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما