صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

7 - زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد


مسئله 1926 - اگر كافر ذمي، زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولي اگر غير از پول چيز ديگري بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد. و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد بايد خمس زمين آن را بدهد. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست. بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي‏گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسئله 1927 - اگر كافر ذمي، زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، باز بنابر احتياط كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بايد بدهند.

مسئله 1928 - اگر كافر ذمي، موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد. ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او بدهد اشكال ندارد.

مسئله 1929 - اگر مسلمان، زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد.

مسئله 1930 - اگر كافر ذمي، صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد خمس را از ولي طفل مي‏گيرند و اگر گرفته نشد پس از بلوغ از خودش گرفته مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما