صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نصاب نقره‏


مسئله 1992 - نقره، دو نصاب دارد:
نصاب اول آن 105 مثقال معمولي است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد. و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
و نصاب دوم آن 21 مثقال معمولي است. يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را به طوري كه گفته شد بدهد. و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد. و همچنين است هر چه بالا رود. يعني اگر 21 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد. و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان، چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد زكاتي را كه بر او واجب بوده، داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است. مثلا كسي كه 110 مثقال نقره دارد اگر چهل يك آن را بدهد زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده، و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسئله 1993 - كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتي از نصاب اول كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسئله 1994 - زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‏شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سكه حكومت را دارد ليكن معامله ندارد و براي معامله ساخته نشده است مانند سكه بهار آزادي درزمان ما زكات ندارد اگرچه احتياط خوب است . و اگر سكه آن سائيده شد يا از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند. و اگر معامله با آن سكه در گذشته رواج داشته و فعلا متروك شده، بنابر احتياط واجب زكات آن را هم بدهند.

مسئله 1995 - طلا و نقره سكه داري كه زنها براي زينت به كار مي‏برند اگر صورت آنها را تغيير دهند كه از رواج معامله بيفتند زكات ندارد والا بنابر احتياط، زكات آنها را بدهند.

مسئله 1996 - كسي كه طلا و نقره دارد اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسئله 1997 - چنانكه سابقا گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‏شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول - شرح نصاب اول گذشت- كمتر شود زكات بر او واجب نيست.

مسئله 1998 - اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره‏اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند زكات بر او واجب نيست. ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهند.

مسئله 1999 - اگر در ماه دوازدهم، طلا و نقره مسكوك را آب كند بايد زكات آنها را بدهد. و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله 2000 - اگر طلا و نقره‏اي كه دارد خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد مي‏تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد. ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسئله 2001 - طلا و نقره‏اي كه بيشتر از اندازه معمولي، فلز ديگر دارد اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد انسان بايد زكات آن را بدهد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وسيله آب كردن، يا از هر راه ديگر خالص آن را معلوم كند.

مسئله 2002 - اگر طلا و نقره‏اي كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد نمي‏تواند زكات آن را از طلا و نقره‏اي بدهد كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد. ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند طلا و نقره معمول يا خالصي كه در آن هست از نظر وزن و ارزش به اندازه زكاتي مي‏باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

مسئله 2003 - سكه بهار آزادي و مشابه آن كه بعنوان پول نقد معمولا رائج در معاملات نمي‏باشد زكات ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما