صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نصاب شتر


مسئله 2006 - شتر، دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر. و زكات آن يك گوسفند است. و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. دوم: ده شتر. و زكات آن، دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر. و زكات آن، سه گوسفند است. چهارم: بيست شتر. و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست و پنج شتر. و زكات آن پنج گوسفند است. ششم: بيست و شش شتر. و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سي و شش شتر. و زكات آن، يك شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر. و زكات آن، يك شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و يك شتر. و زكات آن، يك شتر ماده است كه داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر. و زكات آن، دو شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد. يازدهم: نود و يك شتر. و زكات آن، دو شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: صد و بيست و يك شتر، و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند. ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند. يا اگر چيزي باقي مي‏ماند، از نه تا بيشتر نباشد. مثلا اگر 140 شتر دارد بايد براي صدتا، دو شتر كه داخل سال چهارم شده، و براي چهل تا، يك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد.

مسئله 2007 - زكات ما بين دو نصاب، واجب نيست. پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد. و همچنين است در نصابهاي بعد.

مسئله 2008 - شتر زكات بايد ماده باشد و اگر ماده ندارد باحتياط واجب ماده بخرد و بدهد مگر اينكه حاكم شرع شتر نر و يا پول ماده را بجاي شتر ماده بپذيرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما