صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نصاب گاو


مسئله 2009 - گاو، دو نصاب دارد:
نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله‏اي (نر يا ماده) كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد.
و نصاب دوم آن چهل تا است. و زكات آن، يك گوساله ماده‏اي است كه داخل سال سوم شده باشد. و زكات ما بين سي و چهل، واجب نيست. مثلا كسي كه سي و نه گاو دارد فقط بايد زكات سي‏تاي آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل‏تاي آن را بدهد. و بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله‏اي كه داخل سال دوم شده بدهد.و همچنين هر چه بالا رود بايد يا سي تا سي تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا با سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد. ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي‏ماند از نه تا بيشتر نباشد. مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن، زكات سي تا و براي چهل تاي آن، زكات چهل تا را بدهد.. مگر اينكه رعايت اين جهت ممكن نباشد مثل اينكه پنجاه گاو داشته باشد كه در اينصورت بايد چهل را مبني قرار دهد گرچه باز هم ده تا زياد مي‏آيد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما