صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نصاب گوسفند


مسئله 2010 - گوسفند، پنج نصاب دارد: اول: چهل. و زكات آن، يك گوسفند است. و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد. دوم: صدو بيست و يك. و زكات آن، دو گوسفند است. سوم: دويست و يك. و زكات آن، سه گوسفند است. چهارم: سيصد و يك. و زكات آن، چهار گوسفند است. پنجم: چهار صد، و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافي است. ولي اگر بخواهد جنس ديگر بدهد در صورتي بي‏اشكال است كه براي فقرا بهتر باشد يا حاكم شرع طبق مصلحت آنرا بپذيرد.

مسئله 2011 - زكات مابين دو نصاب، واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد. و همچنين است در نصابهاي بعد.

مسئله 2012 - زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.

مسئله 2013 - در زكات، گاو و گاوميش در شماره ، يك جنس حساب مي‏شود. و شتر عربي و غير عربي يك جنس است. و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.

مسئله 2014 - بنابر احتياط اگر بخواهد ميش براي زكات بدهد بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد داخل سال سوم شده باشد.

مسئله 2015 - گوسفندي را كه بابت زكات مي‏دهد لازم نيست بهتر از همه باشد ، اگر متوسط از گوسفندهاي او باشد قيمتش هم مختصري از بعضي گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد. و همچنين است در گاو و شتر.

مسئله 2016 - اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد. و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.

مسئله 2017 - لازم نيست حيوانات يكجا باشند اگر يك نفر در چند جا گاو، يا شتر، يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند بايد زكات آنها را بدهد.

مسئله 2018 - اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند بايد زكات آنها را بدهد.

مسئله 2019 - اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند. مي تواند حيوان زكات را از متوسط آنها بدهد و اگر همه سالم و بي‏عيب و جوان باشند نمي‏تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض، و دسته‏اي معيوب و دسته ديگر بي‏عيب، و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براي زكات آنها سالم، و بي‏عيب و جوان بدهد.

مسئله 2020 - اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.

مسئله 2021 - كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد. و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند زكات، بر او واجب نيست. مثلا كسي كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد. و اگر از خود آنها بدهد تا وقتي به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.

مسئله 2022 - حاكم شرع اسلامي مي‏تواند زكات را در چيزهاي ديگري هم طبق مصالح مملكتي كه با شوراي اهل تخصص انجام مي‏دهد وضع كند چنانكه مي‏تواند زكات برخي چيزهاي ذكر شده گذشته را روي مصالح موقت عفو نمايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما