صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نيت زكات‏


11

مسئله 2056 - انسان بايد زكات را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را مي‏دهد زكات مال است، يا زكات فطره. ولي لازم نيست كه مال زكوي را معين كند و مثلا لازم نيست كه معين كند چيزي را كه مي‏دهد زكات گندم است يا زكات جو. و اگر دو جور يا بيشتر زكات به عهده دارد اگر هم جنس يكي از آنها را داد زكات همان حساب مي‏شود مگر از باب قيمت باشد و تصريح باين شود و از طرف فقير پذيرفته شود پس كسي كه زكات گوسفند و طلا بر او واجب است اگر يك گوسفند داد زكات گوسفند حساب مي‏شود.

مسئله 2057 - اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه وكيل وقتي كه زكات را به فقير مي‏دهد، از طرف مالك نيت زكات كند كافي است و اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود خود مالك نيت زكات كند باز هم كافيست و زكات حساب مي شود .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما