صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام دفاع‏


مسئله 2143 - اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و مرزهاي آنها هجوم آورد بر جميع مسلمانان، دفاع از آن و دفع دشمن به هر وسيله ممكن واجب است. و در اين امر، احتياج به اذن حاكم شرع نيست. چنانكه ايادي بظاهر مسلمان دشمن نيز اگر هجوم آورند همين حكم را دارد و اگر هجوم نشده ليكن خوف هجوم و استيلاء آنان باشد واجب است مرزهاي دفاعي خود را تقويت نموده آماده دفع دشمن شوند.

مسئله 2144 - اگر در داخل ممالك اسلامي طرحها و نقشه‏هايي از طرف اجانب كشيده شده باشد و خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامي تسلط پيدا كنند بر مسلمانان واجب است كه به هر وسيله ممكن، نقشه آنان را به هم بزنند و از توسعه نفوذ آنان جلوگيري كنند.

مسئله 2145 - اگر در روابط سياسي بين دولتهاي اسلامي و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامي، تسلط پيدا كنند اگر جه تسلط سياسي و اقتصادي باشد بر مسلمانان لازم است كه با اين نحو روابط مخالفت كنند و دولتهاي اسلامي را به قطع اينگونه روابط ملزم نمايند.

مسئله 2146 - اگر عقد رابطه سياسي يا تجاري بين يكي از دول اسلامي با اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد اينگونه رابطه جايز نيست و اگر دولتي اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامي واجب است آن را به هر نحو كه ممكن است به قطع رابطه ملزم نمايند.

مسئله 2147 - اگر بعضي از رؤسا يا ديگر افراد مؤثر حكومتي در ممالك اسلامي موجب بسط نفوذ سياسي يا اقتصادي يا نظامي اجانب شوند كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامي كه دارند - هر مقامي باشد - خود بخود منعزل مي‏شوند و بر مسلمانان لازم است به هر نحو ممكن آنان را با رعايت موازين شرعيه مجازات نمايند.

مسئله 2148 - روابط تجاري و سياسي با دول ظالم و غاصب اراضي مسلمين از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست. و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اينگونه روابط مخالفت كنند. و بازرگاناني كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجاري دارند، خائن به اسلام و مسلمانان هستند و عمل آنان كمك به هدم اسلام است. و بر مسلمانان لازم است با اين جنايتكاران، چه دولتها و چه تجار، قطع رابطه كنند و آنان را به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها ملزم نمايند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما