صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

خريد و فروش ميوه‏ها


مسئله 2259 - فروش ميوه پيش از پيدا شدن بر درخت جايز نيست مگر اينكه ميوه دو سال يا بيشتر را باينطور بفروشند و يا چيزي از خارج به آن منضم كرده بفروشند و اگر اصل ميوه بر درخت ظاهر شد ولي هنوز گل آن نريخته و دانه محكم نشده و هنوز احتمال ريزش و آفت افتادن دارد مكروه است مگر اينكه چيزي به آن ضميمه شود و يا بيش از يكسال معامله شود ولي فروش ميوه‏اي كه گل آن ريخته و دانه بسته است، به طوري كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است. چنانچه فروختن غوره و امثال آن بر درخت اشكال ندارد. البته پس از تخمين كارشناسانه مقدار ان .

مسئله 2260 - اگر بخواهند ميوه‏اي را كه بر درخت پيدا شده پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، بنابر احتياط مستحب چيزي از حاصل زمين، مانند سبزيها و يا ضميمه ديگري را كه ارزش دارد با آن بفروشند و يا ميوه بيش از يك سال را بفروشند. ولي معامله بدون اينها هم صحيح است گرچه مكروه است چنانكه گفته شد.

مسئله 2261 - اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد. ولي نبايد عوض آن را از خرماي همان درخت قرار دهند، بلكه بنابر احتياط واجب بايد عوض را غير خرما قرار دهند. اما اگر كسي يك يا چند درخت خرما در باغ يا خانه كس ديگر داشته باشد، مي‏تواند مقدار آن را تخمين كنند و صاحبدرخت آن را به صاحب ملك بفروشد و عوض آن را ، خرما قرار دهد چنانچه خرمايي را كه مي‏گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده‏اند نباشد يا كم و زيادي آنرا مصالحه كند. و بنابر احتياط واجب در معامله قيد نكنند كه عوض، از خرماي همان درخت باشد.

مسئله 2262 - فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده مي‏شود، در صورتي كه محصول آنها ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.

مسئله 2263 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته است به چيز ديگري غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد. ولي به گندم و جو نفروشند( بنابراحتياط واجب.) و اما غير گندم و جو مثل برنج و حبوبات ديگر اگر به همان جنس - ولي از غير همان محصول - بفروشند اشكال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما