صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نقد و نسيه‏


مسئله 2264 - اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله بلا فاصله مي‏توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند. و اگر يكي تحويل ندهد ديگري هم مي‏تواند تحويل ندهد. و تحويل دادن هر چيزي مناسبل با آن چيز است مثلا در خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند. و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاي ديگر ببرد فروشنده جلوگيري نكند.

مسئله 2265 - در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد. پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است. مگر اينكه حدود سر خرمن بطوري معلوم باشد كه در عرف معين حساب شود.

مسئله 2266 - اگر جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته‏اند، نمي‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مي‏تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسئله 2267 - اگر فروشنده بگويد اين جنس نقداً به اين مبلغ و نسيه به آن مبلغ و بالاخره معين نشود معامله باطل است. ولي اگر معين شود كه معامله نقد است يا نسيه اشكال ندارد هر چند بخاطر نسيه بودن گرانتر قيمت گذاري شود

مسئله 2268 - كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن، مدتي قرار داده، اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت، مقداري از طلب خود را با موافقت بدهكار كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما