صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شرايط معامله سلف‏


مسئله 2271 - معامله سلف، هفت شرط دارد:
اول: خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي‏كند معين نمايند، ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه عرفاً خصوصيات آن معلوم شده باشد كافي است. پس معامله سلف در جواهرات كه معمولا بدون ديدن معلوم نمي‏شود و همينطور در هر چيزي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند كه مجهول و غرري نباشد باطل است.
دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، و چنانچه مقداري از قيمت را بدهد اگر چه معامله در آن مقدار صحيح است ولي فروشنده مي‏تواند معامله را بهم بزند.
سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد: تا اول خرمن جنس را تحويل مي‏دهم اگر مدت معلوم نباشد معامله باطل است.
چهارم: وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس ناياب نباشد تا مشتري بتواند تحويل دهد.
پنجم: جاي تحويل جنس را معين نمايد يا از قرائن معلوم باشد.
ششم: وزن يا پيمانه يا شماره آن را معين كنند و اگر كوچكي و بزرگي آن هم دخالت در غرض دارد (مثل گردو و مانند آن) بايد تقريبا معلوم باشد.
هفتم: اينكه جنس و عوض آن در صورتي كه فروش آنها با وزن يا پيمانه باشد از يك جنس نباشند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما