صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مسائل متفرقه‏


مسئله 2297 - معمولا معاملات مستقل از قيمت خريد انجام مي‏شود كه در اصطلاح فقهي در "مساومه" خوانده مي‏شود ولي اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد، يعني بخواهد معامله را براساس قيمت خريد بفروشد بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي‏شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه. مخارج به عهده او بوده يا فروشنده قبلي و همينطور ساير امور.

مسئله 2298 - اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختي مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.

مسئله 2299 - اگر مثلا قصاب، گوشت نر بفروشد و به جاي آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مي‏فروشم، مشتري مي‏تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معين نكرده، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد و همينطور در اجناس ديگر.

مسئله 2300 - اگر مشتري به بزاز بگويد: پارچه‏اي مي‏خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه خاصي را به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتري مي‏تواند معامله را بهم بزند و همه اجناس ديگر نيز همين حكم را دارند .

مسئله 2301 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است و به آن قسم و غموس گفته مي‏شود يعني فرو برنده در دوزخ.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما