صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شرايط منافع منظوره در اجاره


مسئله 2353 - استفاده‏اي كه مال را براي آن اجاره مي‏دهند چهار شرط دارد:
اول: آنكه حلال باشد. بنابراين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب، و كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن براي آن استفاده لغو و بيهوده نباشد.
سوم: اگر چيزي را كه اجاره مي‏دهند چند استفاده دارد، استفاده‏اي را كه مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايند. مثلا اگر حيواني را كه سواري مي‏دهد و بار مي‏برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سواري يا باربري آن، مال مستأجر است يا همه استفاده‏هاي آن.
چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد، نيز كافي است اگر نظر مردم زمان معيني متعارف باشد هر چند بطور تقريبي گر چه احوط تعين مدت است مطلقاً .

مسئله 2354 - اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسئله 2355 - اگر خانه‏اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعي كه صيغه مي‏خوانند خانه در اجاره ديگري باشد.

مسئله 2356 - اگر شروع مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستي اجاره آن، ماهي ده تومان است اجاره صحيح نيست. ولي هنگام تحويل خانه اگر قصد اجاره هر چند معاطاتي باشد همان كافي است بشرط آنكه هنگام تحويل توجه باين معني باشد و بنابراين صحبت قبلي صرفا يك قولنامه يا در حكم آن تلقي مي‏شود و البته پايان مدت هم بايد معين باشد.

مسئله 2357 - اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعدا هم به همان قيمت، فقط براي ماه اول صحيح است، ولي اگر بگويد هر ماهي ده تومان و اول و آخر آن را معين نكند اجاره حتي براي ماه اول هم باطل است، مگر اينكه هنگام تحويل خانه قصد اجاره هر چند معاطاتي داشته باشد يعني قرار اجاره از همان هنگام تحويل باشد و صحبت قبلي صرفا يك قولنامه يا در حكم آن تلقي مي‏شود و شايد منظور مردم نيز در اينگونه موارد همين باشد. ولي پايان مدت هم بايد معلوم باشد.

مسئله 2358 - هتل ها و مسافر خانه ها يا خانه‏اي را كه افراد غريب و زوار در آن منزل مي‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي‏مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبي يك تومان بدهند و صاحب خانه راضي شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولي چون مدت اجاره را معلوم نكرده‏اند اجاره صحيح نيست. و صاحب خانه هر وقت بخواهد مي‏تواند آنان را بيرون كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما