صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام ضمانت‏


مسئله 2503 - عقد ضمانت با ايجاب - لفظي يا عملي صريح - از طرف ضامن و قبول طلبكار برقرار مي‏شود. پس رضايت ضامن و مضمون‏له يعني طلبكار لازم است ولي رضايت بدهكار لازم نيست.

مسئله 2504 - ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند، و كسي هم آنان را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كنند، و طلبكار نبايد محجور بافلاس هم باشد. ولي اين شرطها در بدهكار نيست. مثلا اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.

مسئله 2505 - هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي - هر شرط - قرار دهد، كه در حقيقت الان ضمانت تحقق نيافته باشد مثلا بگويد: اگر بدهكار قرض تو را نداد من ضامن هستم ، احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند ولي اگر بگويد : هم اكنون ضامن هستم كه اگر او پرداخت نكرد من بپردازم ظاهراً صحيح مي باشد چنانكه بعدا توضيح مي دهيم .

مسئله 2506 - كسي كه انسان ضامن بدهي او مي‏شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند، تا وقتي قرض نكرده انسان نمي‏تواند ضامن او شود. بلكه اگر منظورش اين باشد كه: هر وقت او بدهكار شد از هم اكنون قرار مي‏گذارم كه آن وقت ضامن باشم، كه در حقيقت آلان ضمانت تحقق نيافته است اين هم بنابر احتياط واجب باطل است.

مسئله 2507 - در ضمانت شرط است كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه معين باشند. پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد: من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسي كه از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، ضامن شدن او باطل مي‏باشد، و همچنين اگر كسي از ديگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول، صحيح نيست.

مسئله 2508 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، يعني او را بري‏الذمه كند، ضامن نمي‏تواند از بدهكار چيزي بگيرد، و اگر مقداري از آن را ببخشد، نمي‏تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

مسئله 2509 - اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، نمي‏تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسئله 2510 - ضامن و طلبكار مي‏توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

مسئله 2511 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمي‏تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد. و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.

مسئله 2512 - اگر انسان در موقعي كه ضامن مي‏شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متلفت شود، مي‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند، حتي اگر پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد.

مسئله 2513 - اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، نمي‏تواند چيزي از او بگيرد.

مسئله 2514 - اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد و در ضمانت نيز قصد تبرع نداشته باشد، مي‏تواند مقداري را كه ضامن شده پس از پرداخت، از او مطالبه نمايد، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نمي‏تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد. مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمي‏تواند برنج را از بدهكار مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

مسئله 2515 - در ضمانت متعارف شرعي طلبكار نمي‏تواند براي طلب خود به بدهكار رجوع كند بلكه فقط بايد از ضامن بگيرد ليكن اگر اينطور قرار بگذارند كه طلبكار از هر دو - بدهكار و ضامن - بطور علي البدل بتواند بگيرد ظاهرا آن هم صحيح است و در اين صورت ذمه بدهكار و ضامن بطور تبادلي متعهد بدهي هستند ضمانت نخستين را ضمانت انتقال ذمه و صورت دوم را ضمانت ضم ذمه به ذمه مي نامند .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما