صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام هبه (بخشش)


مسئله 2575 - هبه، تمليك مجاني چيزي است به ديگري، و لازم نيست صيغه آن به عربي باشد بلكه به هر زباني باشد كافي است. مثلا اگر هبه كننده به فارسي بگويد: "اين كتاب را به شما بخشيدم" و طرف هم بگويد: "قبول كردم" هبه صحيح است. بلكه صيغه هم لازم نيست. پس اگر هبه كننده به قصد هبه، كتاب را به او بدهد و او هم به همين قصد بگير هبه صحيح است.

مسئله 2576 - شرايطي كه در طرفين قراردادهاي ديگر معتبر است در طرفين بخشش نيز معتبر است بنابراين در هبه كننده چند شرط معتبر است: اول: اينكه بالغ باشد. دوم: اينكه عاقل باشد. سوم: سفيه و يا محجور از تصرف در مال نباشد. چهارم: مالك يا صاحب اختيار مال باشد. پس هبه مال غير بدون اذن يا اجازه او صحيح نيست. پنجم: هبه از روي قصد و اختيار باشد. پس هبه‏اي كه از روي اكراه و اجبار باشد صحيح نيست.

مسئله 2577 - كسي كه چيزي به او بخشيده مي‏شود اگر صغير يا ديوانه باشد قبول خود او كافي نيست بلكه بايد ولي او از طرف او قبول كند.

مسئله 2578 - در همه قبض لازم است. پس مادامي كه هبه كننده مال را تحويل طرف نداده مال طرف نشده، ولي براي ديوانه يا صغير، ولي آنها تحويل مي‏گيرد، و اگر خودولي مثل پدر يا جد به آنها چيزي را ببخشد كافي است خودش قصد تحويل گرفتن براي آنها را بنمايد.

مسئله 2579 - لازم نيست قبض فورا انجام شود، بلكه هر وقت حاصل شد از آن وقت، مال ملك طرف مي‏شود، و اگر هبه كننده پس از خواندن صيغه و پيش از قبض بميرد يا فاقد شرايط شود هبه باطل مي‏شود و مال به ورثه هبه كننده منتقل مي‏گردد. و همچنين است اگر طرف پيش از تحويل گرفتن مال بميرد.

مسئله 2580 - بهتر است چيزي را كه انسان به كسي مي‏بخشد آن مال را ناديده بگيرد و در آن رجوع نكند، ولي د رعين حال هر يك از طرفين مي‏تواند هبه را بهم بزند، پس هبه كننده مي‏توان به مال خود رجوع كند مگر در چند مورد:
اول: اينكه هبه كننده د رعوض هبه چيزي از طرف گرفته باشد.
دوم: اينكه چيزي را به عنوان صدقه و قربة الي الله به كسي هبه كند.
سوم: اينكه هبه به يكي از خويشان نسبي باشد، و بنابر احتياط واجب زن و شوهر هم اگر چيزي به يكديگر هبه كنند آن را بهم نزنند.
چهارم: مالي را كه هبه كرده به حال خود باقي نمانده باشد، مثل اينكه آن را تلف كرده يا صورت آن را به كلي تغيير داده، مثلا پارچه را بريده و دوخته است، يا اينكه آن را به ديگري منتقل كرده باشد.
پنجم: اينكه يكي از طرفين بميرد. پس اگر هبه كننده بعد از صيغه و قبض بميرد ورثه او حق ندارند هبه را بهم بزنند، و اگر طرف بميرد مال به ورثه او منتقل مي‏شود.

مسئله 2581 - اگر انسان از كسي كه طلب دارد او را بري‏الذمه كند او بري‏الذمه مي‏شود و انسان نمي‏تواند آن را به هم بزند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما