صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

بخت آزمائي‏


مسئله 2582 - بليطهاي بخت آزمائي كه متعارف شده است به مبلغ معيني مي‏فروشند و پس از آن با قرعه‏كشي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون بيايد مبلغ معيني مي‏دهند، اگر به همين عنوان بحت آزمائي و معامله براساس شانس باشد خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است، و پولي را كه در مقابل بليط مي‏گيرند، حرام و گيرنده ضامن است، و مبلغي كه از قرعه‏كشي به دست مي‏آيد، حرام و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعي آن مبلغ است.

مسئله 2583 - بنا براحتياط واجب فرقي نيست در حرام بودن پول بليط بين آنكه بليط را بخرند يا بليط را بگيرند و پولي بدهند به اميد آنكه قرعه به اسم آنان بيرون بيايد، در هر دو صورت پول بليط و پولي كه به قرعه دست مي‏آيد حرام و موجب ضمان است گرچه در صورت دوم وجه صحت هم دارد ولي اگر فرض شود كه خود بليط ماليت عقلائي داشته باشد مثل اينكه حاوي دستورات پزشكي ، علمي ، مذهبي و ... باشد خريد خود بليط و جايزه أي كه بعداً برده مي شود اشكال ندارد و ظاهراً چيزي كه اينك بنام كارت ارمغان بهزيستي منتشر ميشود از اين قبيل است و خريد و فروش كارت و جائزه آن بي اشكال است ، مگر اينكه اين گونه امور وسيله أي براي استثمار شود كه در اين صورت با حكم حاكم شرع تحريم مي شود .

مسئله 2584 - ممكن است اسم بليط بخت آزمائي را عوض كنند و به اسم اعانه ملي يا هر عنوان ديگر بليط را بدهند ولي عمل، همان عمل باشد در اين صورت با تغيير اسم ( در لفظ و تعبير فقط ) حلال نمي‏شود، و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است .

مسئله 2585 - اگر فرضا يك شركت يا مؤسسه‏اي پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامي بليطهايي منتشر كند، و مردم هم براي اعانت به اين مؤسسات مبلغي بدهند، و آن شركت از مال خودش، يا وجوهي كه از انتشار بليط به دست مي‏آيد، با اجازه تمام پول دهندگان هر چند اين اجازه به وسيله اعلام قبلي و نوشتن در خود بليطها باشد مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون مي‏آيد بدهد مانعي ندارد.

مسئله 2586 - در بخت آزمائي پول بليطهايي كه به دست شركتها مي‏آيد، و پول قرعه‏كشي‏ها كه به دست اشخاص مي‏آيد مجهول‏المالك است، و اگر مي‏توانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند، و اگر نمي‏شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

مسئله 2587 - اگر از قرعه كشي‏هاي حرام مال زيادي بدست آورد و با فقيري قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداري بردارد و باقي را به او رد كند، و بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمي‏شود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقداري كه مناسب شأن و حالش هست با رضايت به او رد كند اشكال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما