صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

دستور خواندن عقد دائم‏


مسئله 2595 - اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد: زوجتك نفسي علي الصداق المعلوم (يعني خود را زن تو نمودم به مهري كه معين شده)،پس از آن مرد بگويد قبلت التزويج علي الصداق المعلوم (يعني قبول كردم ازدواج را به مهري كه معين شده) عقد صحيح است، و اگر ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلا اسم مرد احمد، و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: زوجت موكلك احمد موكلتي فاطمة علي الصداق المعلوم، يا نام زن را مقدم داشته بگويد : ( زوجت موكلتي فاطمه موكلك احمد علي الصداق المعلوم ) آنگاه وكيل مرد بگويد: قبلت التزويج لموكلي احمد علي الصداق المعلوم صحيح مي‏باشد، و بنابر احتياط بايد لفظي كه مرد مي‏گويد با لفظي كه زن مي‏گويد مطابق باشد. مثلا اگر زن، زوجت ميگويد مرد هم قبلت التزويج بگويد و اگر منظور طرفين معلوم است لازم نيست اسم زن و مرد در صيغه بيايد .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما