صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

دستور خواندن عقد غير دائم‏


مسئله 2596 - اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آنكه مدت و مهر را دقيقا معين كردند، چنانچه زن بگويد: زوجتك نفسي في المدة المعلومه علي المهر المعلوم بعد مرد بگويد: قبلت هكذا صحيح است. و اگر ديگري را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: متعت موكلك موكلتي في المدة المعلومة علي المهر المعلوم، پس وكيل مرد بگويد: قبلت لموكلي هكذا صحيح مي‏باشد و مي تواند زن را در عبارت مقدم داشته بگويد : ( متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومه علي المهر المعلوم ) .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما