صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

عيبهائي كه به واسطه آنها مي‏شود عقد را بهم زد


مسئله 2610 - اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از اين هفت عيب را دارد مي‏تواند عقد را بهم بزند: اول: ديوانگي كه از قبل عقد بوده است . دوم: مرض خوره. سوم: مرض برص و پيسي. چهارم: كوري. پنجم: شل بودن به طوري كه معلوم باشد. ششم: آنكه افضا شده، يعني راه بول و حيض او يكي شده باشد، ولي اگر راه حيض و غائط او يكي شده باشد به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آنكه گوشت، يا استخواني در فرج او باشد كه مانع نزديكي شود.

مسئله 2611 - اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، يا بعد از عقد ديوانه شود، يا بفهمد آلت مردي ندارد، يا عنين است و به طور كلي نمي‏تواند وطي و نزديكي نمايد، يا بيضه‏هاي او را كشيده‏اند، مي‏تواند عقد را بهم بزند. البته در عنين پس از مراجعه به حاكم شرع يك سال به او مهلت مي‏دهند پس اگر در اين مدت هيچ نتوانست با زني نزديكي نمايد، زن حق فسخ دارد.

مسئله 2612 - اگر مرد يا زن، به واسطه يكي از عيبهائي كه در دو مسئله پيش گفته شد عقد را بهم بزنند، نياز به طلاق نبوده بدون طلاق از هم جدا مي‏شوند.

مسئله 2613 - اگر به واسطه آنكه مرد عنين است و نمي‏تواند وطي و نزديكي كند، زن عقد را بهم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولي اگر بواسطه يكي از عيب‏هاي ديگري كه گفته شد مرد، يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكي نكرده باشد، چيزي بر او نيست، و اگر نزديكي كرده، بايد تمام مهر را بدهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما