صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

عده‏اي از زنها كه ازدواج با آنان حرام است‏


مسئله 2614 - ازدواج با زنهائي كه با انسان محرم هستند حرام است، مثل مادر، جده، دختر، نوه، خواهر، دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، عروس، يعني زن پسر، زن پدر، مادر زن، و همچنين دختر زن پس از نزديكي با مادرش.

مسئله 2615 - اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكي نكند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مي‏شوند.

مسئله 2616 - اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن هر چه پائين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا بدنيا بيايند، به آن مرد حرام مي‏شوند.

مسئله 2617 - اگر با زني كه براي خود عقد كرده نزديكي هم نكرده باشد، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست بنابر احتياط واجب نمي‏تواند با دختر او ازدواج كند.

مسئله 2618 - عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدر پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادر مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسئله 2619 - پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسري و دختري او هر چه پائين آيند، چه در موقع عقد باشند، يا بعدا به دنيا بيايند به زن او محرم هستند.

مسئله 2620 - اگر زني را براي خود عقد كند، دائمه باشد، يا متعه تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نمي‏تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

مسئله 2621 - اگر زن خود را به ترتيبي كه در كتاب طلاق گفته مي‏شود طلاق رجعي دهد، در بين عده نمي‏تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عده عقد موقت نيز بنابراحتياط واجب همينطور است ولي در عده طلاق بائن كه بعدا بيان مي‏شود اشكال ندارد گرچه احتياط مستحب آن است كه در عده بائن نيز از ازدواج با خواهر او خودداري نمايد.

مسئله 2622 - انسان نمي‏تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند، و اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعدا زن بگويد به آن عقد راضي هستم احوط وجوبي تجديد عقد است.

مسئله 2623 - اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفي نزند، و از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطنا راضي بوده كفايت نمي‏كند و احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادرزاده يا خواهر زاده او به طلاق جدا شود، مگر آنكه صريحا اذن دهد و عقد را دو باره بخوانند.

مسئله 2624 - اگر انسان پيش از آنكه با دختر خاله خود ازدواج كند با مادر او زنا كند، ديگر نمي‏تواند با آن دختر ازدواج نمايد. و همچنين است بنابر احتياط واجب دختر عمه، اگر شخص با عمه خود زنا كند.

مسئله 2625 - اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آنكه با آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد احتياط واجب آن است كه از آنان به طلاق جدا شود.

مسئله 2626 - اگر با زني غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر و مادر او ازدواج نكند، ولي اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند بعد با مادر يا دختر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمي‏شود، و اگر پيش از آنكه با او نزديكي كند با مادر يا دختر او زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه به طلاق از آن زن جدا شود. و ديگر هم او را نگيرد.

مسئله 2627 - زن مسلمان نمي‏تواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمي‏تواند با زنهاي كافره غير اهل كتاب ازدواج كند. و همچنين است بنابر احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاي اهل كتاب، ولي ازدواج موقت با زنهاي اهل كتاب مانند يهود و نصاري مانعي ندارد. ازدواج با فرقه‏هاي اسلامي محكوم به كفر مثل خوارج و ناصبي‏ها نيز همانند كفار جائز نيست حتي بطور موقت -بنابر احتياط واجب .

مسئله 2628 - اگر با زني كه شوهر دارد يا در عده طلاق رجعي است زنا كند آن زن بر او حرام ابدي مي‏شود، و اگر با زني كه در عده متعه، يا طلاق بائن، يا عده وفات است زنا كند، بعدا مي‏تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند. و معناي طلاق رجعي و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.

مسئله 2629 - اگر با زن بي‏شوهري كه در عده نيست زنا كند، بعدا مي‏تواند آن زن را براي خود عقد نمايد، ولي احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد. و همچنين است اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد كند.

مسئله 2630 - اگر زني را كه در عده ديگري است براي خود عقد كند، چنانچه مرد و زن، يا يكي از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدي مي‏شود. اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكي نكرده باشد.

مسئله 2631 - اگر زني را كه د رعده است براي خود عقد كند در صورتي كه مرد با او نزديكي كند در هر صورت آن زن بر او حرام ابدي مي‏شود، چه عالم باشند و چه جاهل.

مسئله 2632 - اگر انسان بداند زني شوهر دارد و با او ازدواج كند بايد از او جدا شود، و بعدا هم نمي‏تواند او را براي خود عقد كند، و همچنين است اگر نداند كه زن شوهر دارد ولي بعد از ازدواج، با او نزديكي كرده باشد.

مسئله 2633 - زن شوهردار اگر زنا بدهد بر مرد زنا كار حرام مي‏شود ولي بر شوهر خود حرام نمي‏شود، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقي باشد، بهتر است كه شوهر، او را طلاق دهد ولي بايد مهرش را بدهد، اگر نزديكي كرده همه آن را، و اگر نزديكي نكرده، نصف آن را. و اگر علاوه بر ثبوت زنا دادن به اين عنوان و عمل مشهور هم شود ( كه اين كار عادتش شود ) بنابر احتياط واجب شوهرش او را طلاق دهد ولي مهرش را بدهد.

مسئله 2634 - زني را كه طلاق داده‏اند، و زني كه متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتي شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام شده بوده يا نه اگر يقين ندارد كه در حال عقد غافل بوده است به شك خود اعتنا نكند.

مسئله 2635 - مادر و همينطور مادر مادر و خواهر و دختر و نوه پسري كه لواط داده بر لواط كننده حرام است اگر چه لواط كننده بنابر احتياط واجب، و لواط دهنده بالغ نباشند، ولي اگر يقين به دخول نداشته باشد ، بر او حرام نمي‏شوند هر چند گمان هم داشته باشد .

مسئله 2636 - اگر با مادر يا خواهر كسي ازدواج نمايد و نزديكي كند و بعد با آن كس لواط كند، آنان بر او حرام نمي‏شوند، ولي اگر پس از عقد و پيش از نزديكي، با آن كس لواط كند احوط اين است كه از زن خود به طلاق جدا شود، چنانچه اگر زن خود را طلاق دهد احوط ترك ازدواج جديد است با او.

مسئله 2637 - اگر كسي در حال احرام كه يكي از كارهاي حج است، با زني ازدواج نمايد عقد او باطل است، و چنانچه مي‏دانسته كه زن گرفتن در حال احرام بر او حرام است، ديگر نمي‏تواند با آن زن ازدواج كند.

مسئله 2638 - اگر زني كه در حال احرام است با مردي كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است، و اگر زن مي‏دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است، احتياط واجب آن است كه بعدا با آن مرد ازدواج نكند.

مسئله 2639 - اگر مرد طواف نساء را كه يكي از كارهاي حج است بجا نياورد، زنش و همينطور زنهاي ديگر كه به جهت احرام بر او حرام شده بودند حلال نمي‏شوند. و نيز اگر زن طواف نساء نكند شوهرش - و همينطور هيچ مردي - بر او حلال نمي‏شود، ولي اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال مي‏شوند.

مسئله 2640 - در ازدواج با دختر، نزديكي و دخول به دختر پيش از تمام شدن نه سال حرام است بلكه پس از نه سال هم اگر آمادگي جسماني نباشد و موجب آزار او بشود اشكال دارد و اگر كسي دختر نابالغي را براي خود عقد كند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكي و دخول كند بنابراحتياط مستحب ديگر نبايد با او نزديكي كند گرچه زوجيت بين آنها از بين نمي‏رود و اگر او را افضا يعني راه حيض و بول يا حيض و غائط او را يكي كرده علاوه بر مهر ديه افضا را نيز بدهد و نفقه او را هم تا آن زن زنده است بدهد هر چند او را طلاق بدهد و حتي اگر آن زن با ديگري ازدواج كند ليكن اقوي اين است كه زوجيت بهم نمي خورد و نزديكي هم حرام نيست ولي اگر طلاق داد ديه افضاء را كه به اندازه ديه قتل ميباشد بايد بدهد علاوه بر مهر و نفقه او هم در صورتي واجب است كه او را طلاق ندهد يا پس از طلاق ازدواج با مرد ديگري نكند .

مسئله 2641 - زني را كه سه مرتبه طلاق داده‏اند بر شوهرش حرام مي‏شود، ولي اگر با شرائطي كه در كتاب طلاق گفته مي‏شود با مرد ديگري ازدواج كند، شوهر اول مي‏تواند پس از طلاق شوهر دوم دو باره او را براي خود عقد نمايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما