صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

تلقيح‏


مسئله 2642 - وارد نمودن مني مرد را در رحم زوجه خودش با وسايلي مانند سرنگ و يا هر وسيله ديگر ، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند.

مسئله 2643 - اگر مني مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال يا حرام و از آن بچه توليد شد، اشكالي نيست كه بچه مال مرد و زن است و همه احكام فرزند را دارد، هم محرم است و هم ارث مي‏برد.

مسئله 2644 - جايز نيست داخل نمودن مني اجنبي را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا بي‏اجازه، و چه شوهر داشته باشد يا نداشته باشد، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

مسئله 2645 - اگر مني مردي را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن مني است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه مرد گمان مي‏كرد زن خودش مي‏باشد، و زن نيز گمان مي‏كرد مني شوهر خودش مي‏باشد و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالي نيست كه بچه شرعا از مرد صاحب مني و از زن است، و تمام احكام فرزندي را دارد، ولكن اگر از روي علم و عمد باشد گرچه اين عمل حرام است ليكن نسبت حاصل مي‏شود و آن مرد صاحب نطفه و زن پدر و مادر بچه حساب مي‏شوند و بنابراين اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمي‏تواند با او ازدواج كند، و اگر پسر باشد نمي‏تواند مادرش را بگيرد، و دختر نمي‏تواند به محارمش شوهر كند، و پسر هم نمي‏تواند با محارمش ازدواج كند ارث هم از يكديگر مي‏برند ليكن در جميع مسائل از جمله ارث احتياط خوب بلكه شايسته است كه اين احتياط ترك نشود اينها همه در صورتي است كه نطفه مرد را در رحم زن قرار دهند ولي اگر نطفه مرد و زن را آميخته و براي رشد در رحم زن ديگري قرار دهند بچه فرزند آن مرد و زن خواهد بود ليكن به زن صاحب رحم نيز محرم مي‏باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما