صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام عقد دائم‏


مسئله 2646 - زني كه عقد دائمي شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، يا شغلي در خارج خانه براي خود بگيرد و بايد خود را براي هرگونه التذاذات زناشوئي آماده نمايد، و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند، و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، مخارج او از غذا و لباس و منزل او و غيره بر شوهر، واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايي داشته باشد، يا نداشته باشد مديون زن مي‏باشد.

مسئله 2647 - اگر زن در كارهايي كه در مسئله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است و حق نفقه از غذا و لباس و منزل و همخوابي ندارد، ولي مهر او از بين نمي‏رود.

مسئله 2648 - مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند و اگر او را مجبور نمود زن حق قانوني دارد كه حق الزحمه خود را بگيرد .

مسئله 2649 - مخارج سفر غير ضروري و غير متعارف زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولي اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد، چنانكه اگر براي معالجه نياز به سفر پيدا كرد بايد شوهر مخارج سفر او را بدهد.

مسئله 2650 - زني كه از شوهر اطاعت مي‏كند اگر مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد مي‏تواند در هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، ولي احوط اين است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد، و اگر دسترسي به مجتهد جامع الشرائط نداشت از برخي مؤمنين عادل اجازه بگيرد و اگر ممكن نيست از مال شوهر بردارد مي تواند براي معاش خود كار كند، و در آن هنگام اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

مسئله 2651 - بنابر احتياط مستحب مرد بايد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمي خود بماند مگر اينكه او گذشت كند، ولي اگر بيش از يك زن دائم دارد و يك شب نزديكي از آنان ماند واجب است نزد ديگري هم يك شب بماند ولي نزديكي كردن لازم نيست.

مسئله 2652 - شوهر نمي‏تواندبيش از چهارماه نزديكي با عيال دائمي خود را ترك كند، هر چند ثبوت اين حكم در غير زن جوان محل اشكال است ولي در حد امكان احتياط نمايد .

مسئله 2653 - اگر موقع خواندن عقد دائمي براي دادن مهر مدتي معين نكرده باشند، زن مي‏تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند، چه شوهر توانائي دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولي اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكي راضي شود و شوهر با او نزديكي كند ديگر نمي‏تواند بدون عذر شرعي از نزديكي شوهر جلوگيري نمايد. و اگر اصلا مهر معين نكرده باشند چنانكه پيش از اين هم گفته شد عقد صحيح است و مرد پس از نزديكي بايد مهرالمثل بدهد ولي در متعه (عقد موقت) اگر تعيين مهر نكنند بنابر احتياط واجب عقد باطل است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما