صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام عقد موقت (متعه)


مسئله 2654 - متعه كردن زن اگر چه براي لذت بردن هم نباشد صحيح است، ولي بايد حقيقتا قصد ازدواج موقت را داشته باشند و به همين قصد عقد را جاري كنند.

مسئله 2655 - در متعه بايد مدت و مقدار مهر معين شود. پس اگر هر يك از اينها ذكر نشود يا مجمل باشد و مشخص نگردد، متعه باطل است.

مسئله 2656 - بنابراحتياط واجب شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديكي با متعه خود را ترك كند هر چند ثبوت اين حكم در غير زن جوان محل اشكال است ولي در حد امكان احتياط نمايد .

مسئله 2657 - زني كه متعه مي‏شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مي‏تواند لذتهاي ديگر از او ببرد، ولي اگر بعدا به نزديكي راضي شود، شوهر مي‏تواند با او نزديكي نمايد.

مسئله 2658 - زني كه متعه شده اگر چه آبستن شود حق خرجي ندارد مگر اينكه در ضمن عقد شرط شده باشد.

مسئله 2659 - زني كه متعه شده حق همخوابي (يك شب از چهار شب) ندارد و از شوهر ارث نمي‏برد، و شوهر هم از او ارث نمي‏برد، مگر در صورتي كه ارث بردن را در ضمن عقد شرط كرده باشند.

مسئله 2660 - زني كه متعه شده اگر نداند كه حق خرجي و همخوابي ندارد عقد او صحيح است، و براي آنكه نمي‏دانسته، حقي به شوهر پيدا نمي‏كند.

مسئله 2661 - بيرون رفتن زني كه متعه شده، از خانه و گرفتن كار در بيرون خانه بدون اجازه شوهر محل اشكال است، و اگر به واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مي‏رود بيرون رفتن او حرام است.

مسئله 2662 - اگر زني مردي را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او را براي خود متعه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدت يا مبلغي كه معين شده او را متعه كند، وقتي آن زن فهميد اگر بگويد راضي هستم عقد صحيح وگرنه باطل است.

مسئله 2663 - پدر و جد پدري مي‏توانند براي محرم شدن، دختر نابالغ را به عقد موقت كسي در آورند و يا زني را براي پسر نابالغ عقد موقت كنند، ولي بنابر احتياط واجب بايد اين عقد به مصلحت صغير باشد و لازم نيست كه پسر يا دختر به حد درك لذتهاي زناشوئي و استمتاع رسيده باشند ولي بهتر اين است كه مدت عقد موقت باندازه أي باشد كه دو طرف بحد بهره گيري و التذاذ جنس برسند.

مسئله 2664 - اگر پدر يا جد پدري، طفل خود را كه در محل ديگري است و نمي‏داند زنده است يا مرده، براي محرم شدن، به عقدموقت كسي در آورد، برحسب ظاهر محرم بودن حاصل مي‏شود، و چنانچه بعدا معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و كساني كه به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.

مسئله 2665 - اگر مرد، مدت متعه را ببخشد، چنانچه با او نزديكي كرده، بايد تمام چيزي را كه قرار گذاشته به او بدهد، و اگر نزديكي نكرده بايد نصف آن را بدهد.

مسئله 2666 - مرد مي‏تواند زني را كه متعه خود او بوده و مدتش تمام شده يا مرد بخشيده ولي هنوز عده‏اش تمام نشده به عقد دائم يا مجددا به عقد موقت خود درآورد.

مسئله 2667 - ازدواج چه موقت و چه دائم مشروط به قصد عمل جنسي نمي‏باشد و اگر طرفين بدانند كه هدف از ازدواج صرف انس يا محرميت و ساير آثار آن مي‏باشد ازدواج صحيح است البته بشرط اينكه بطور جدي قصد ازدواج داشته باشد .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما