صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام نگاه كردن‏


مسئله 2668 - نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستها تا مچ دست نيز اگر به قصد لذت باشد يا بترسد كه به حرام بيفتد حرام است، بلكه نگاه كردن بدون قصد لذت و ترس مزبور نيز خالي از اشكال نيست و لازم است تا ضرورتي نباشد احتياط شود. و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مي‏باشد و به صورت و سر و گردن و دستها تا حدود مچ و پا تا ساق اشكال ندارد و نگاه كردن به صورت و بدن و موي دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولي بنابر احتياط بايد جاهايي را كه مثل ران و شكم و پستان معمولا مي‏پوشانند نگاه نكند.

مسئله 2669 - اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستها و موها و جاهايي را كه معمولا نمي‏پوشانند از زنهاي كفار و اهل كتاب مثل زنهاي يهود و نصاري نگاه كند، در صورتي كه نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد.

مسئله 2670 - زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتياط آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده ولي خوب و بد را مي‏فهمد و به حدي رسيده كه ممكن است به قصد لذت نگاه كند بپوشاند.

مسئله 2671 - اگر مردها سينه‏هاي خود را براي سينه زدن برهنه كنند حرام نيست، ولي بر زنها حرام است به بدن آنان نگاه كنند، و اگر مردها مي‏دانند كه زنها عمدا به بدنشان نگاه مي‏كنند احوط اين است كه برهنه نشوند.

مسئله 2672 - نگاه كردن به عورت ديگري حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد. و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند، ولي زن و شوهر مي‏توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

مسئله 2673 - مرد و زني كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت شهواني نداشته باشند مي‏توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

مسئله 2674 - مرد نبايد با قصد لذت شهواني به بدن مرد ديگر نگاه كند. و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت شهواني حرام است.

مسئله 2675 - عكس و فيلم برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با نگاه كردن بجاهايي كه نگاه كردن حرام است نباشد حرام نيست. ولي اگر براي عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگري انجام دهد، مثلا دست به بدن او بزند يا به بدن او نگاه كند، نبايد عكس او را بردارد. و اگر زن نامحرمي را بشناسد در صورتي كه آن زن مقيد برعايت حجاب شرعي بوده متهتك نباشد بنابر احتياط واجب نبايد به عكس و فيلم او نگاه كند

مسئله 2676 - اگر در حال ناچارئ و اضطرار زن بخواهد زن ديگر، يا مردي غير از شوهر خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزي در دست كند كه دست او به عورت آن شخص نرسد. و همچنين است اگر مرد ناچار باشد مرد ديگر، يا زني غير زن خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد.

مسئله 2677 - اگر مرد ناچار باشد به معالجه زن نامحرم و براي معالجه او ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولي اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد او را نگاه كند.

مسئله 2678 - اگر دكتر يا پرستار براي معالجه ناچار باشد كه به عورت بيمار نگاه كند يا دست بزند و حتي از طريق نگاه در آيينه هم به آساني ممكن نباشد ، اشكال ندارد ليكن حتي المقدور بايد دستكش و مانند آن در دست نمايد.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما