صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شرايط شير دادني كه علّت محرم شدن است


مسئله 2712 ـ شير دادني كه علّت محرم شدن است نُه شرط دارد:
اول: بچّه، شير زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زني كه مرده است شير بخورد فايده ندارد.
دوّم: اينكه شير از زايمان باشد نه اينكه به واسطه مكيدن بچّه مثلاً شير در پستان زن (يا فرضاً مرد) پيدا شود و شير بدهد.
سوّم: شير آن زن از حرام نباشد. پس اگر شير بچّهاي را كه از زنا به دنيا آمده به بچّة ديگر بدهند، به واسطة آن شير، بچّه به كسي محرم نميشود. ولي نزديكي شبهه، حكم زنا را نداشته شير حاصل آن مؤثر ميباشد.
چهارم: بچّه شير را از پستان بمكد. پس اگر شير را در گلوي او بريزند نتيجه ندارد هر چند احتياط خوب است.
پنجم: شير، خالص و با چيز ديگر مخلوط نباشد مگر اينكه خليط به نحوي كم باشد كه در شير مستهلك شود.
ششم: شير از يك شوهر باشد. پس اگر زن شيردهي را طلاق دهند، بعد شوهر ديگري كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيري كه از شوهر اوّل داشته باشد و مثلاً هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّهاي بدهد، آن بچّه به كسي محرم نميشود.
هفتم: بچّه به واسطة مرض يا بهر علّت ديگر شير را قيّ نكند. و اگر قيّ كند، بنابر احتياط واجب كساني كه به واسطة شير خوردن به آن بچّه محرم ميشوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند. اين در صورتي است كه اين شير يكي از پانزده مرتبه ـ كه بعداً گفته ميشود باشد ولي اگر جزو آن تعداد حساب نشود يعني بدون آن هم پانزده مرتبه شير دادن كامل محقّق باشد مسلمّاً محرم ميشود.
هشتم: پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز به طوري كه در مسئلة بعد گفته ميشود شير سير بخورد يا مقداري شير به او بدهند كه بطور متعارف از آن شير، استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده شود. و اگر ده مرتبه به او شير دهند، احتياط مستحب آن است كساني كه به واسطة شير خوردن او به او محرم ميشوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
نهم: دو سال بچّه تمام نشده باشد. و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شير دهند به كسي محرم نميشود، حتّي اگر مثلاً پيش از تمام شدن دو سال، نه مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه يا بيشتر شير بخورد، به كسي محرم نميشود، ولي لازم نيست از زاييدن زن شيرده دو سال نگذشته باشد پس چنانچه بچّه دو سالش تمام نشده ولي از موقع زاييدن زن شيرده، بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقي باشد و بچه اي را شير دهد محرميت حاصل مي شود گرچه احتياط خوب است.

مسئله 2713 ـ بايد بچّه در بين يك شبانه روز، غذا يا شير زن ديگر را نخورد، ولي اگر كمي غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير زن ديگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير كامل بخورد، ولي اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند، يا كمي صبر كند به طوري كه از اوّلي كه پستان در دهان ميگيرد تا وقتي سير ميشود، يك دفعه حساب شود اشكال ندارد. منظور اين است كه شير خوردن ناقص جزء شمارهها حساب نميشود.

مسئله 2714 ـ اگر زن از شير شوهر خود بچّهاي را شير دهد، بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم بچّه ديگري را شير دهد آن دو بچّه به يكديگر محرم نميشوند، اگر چه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به يكديگر ننمايند.

مسئله 2715 ـ اگر زن از شير يك شوهر چندين بچّه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنا ن را شير داده و سائر كساني كه گفته شد محرم ميشوند.

مسئله 2716 ـ اگر كسي چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرائطي كه گفتيم بچّه اي را شير دهد، همه آن بچّهها به يكديگرو به آن مرد و به همه آن زنهامحرم ميشوند.

مسئله 2717 ـ اگر كسي دو زن شير ده داشته باشد و يكي از آنان بچّهاي را مثلاً هشت مرتبه و ديگر هفت مرتبه شير بدهد آن بچّه به كسي محرم نميشود.

مسئله 2718 ـ اگر زني از شير يك شوهر پسر و دختري را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نميشوند هر چند احتياط مستحبّ آن است كه با يكديگر ازدواج نكنند.

مسئله 2719 ـ انسان نميتواند بدون اذن زن خود، با زنهايي كه به واسطه شير خوردن، خواهرزاده يا برادر زاده زن او شدهاند ازدواج كند. و نيز اگر با پسري ـ معاذ الله ـ لواط كند بنابر احتياب واجب نميتواند با دختر و خواهر و مادر بزرگ رضاعي آن پسر كه به واسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شدهاند ازدواج نمايد.

مسئله 2720 ـ زني كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نميشود، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند.

مسئله 2721 ـ انسان نميتواند با دو خواهر، اگر چه خواهر رضاعي باشند، يعني بواسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بودهاند، در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده بنابر احتياط واجب هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده عقد اوّلي صحيح و عقد دوّمي باطل ميباشد.

مسئله 2722 ـ اگر زن از شير شوهر خود كساني را كه بعداًَ گفته ميشود شير دهد، شوهرش بر او حرام نميشود، اگر چه بهتر آن است كه احتياط كنند:
اوّل: برادر و خواهر خود را.
دوّم: عمو و عمّه و دائي و خالة خود را.
سوّم: اولاد عمو و اولاد دائي خود را.
چهارم: برادر زادة خود را.
پنجم: برادر شوهر، يا خواهر شوهر خود را.
ششم: خواهر زادة خود، يا خواهرزادة شوهرش را.
هفتم: عمو و عمّه و دائي و خالة شوهرش را.
هشتم: نوة زن ديگر شوهر خود را.

مسئله 2723 ـ اگر كسي دختر عمّه يا دختر خالة انسان را شير دهد به انسان محرم نميشود، ولي احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد.

مسئله 2724 ـ مردي كه دو زن دارد، اگر يكي از آن دو زن، فرزند عموي زن ديگر را شير دهد، زني كه فرزند عموي او شير خورده، به شوهر خود حرام نميشود. تصوّر نشود كه مردي كه پدر پسر عموي آن زن ديگر شده عموي آن زن هم شده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما