صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نفقه


مسئله 2748 ـ واجب النّفقه، كه مخارج آنان اجمالاً بر انسان واجب است و انسان نميتواند زكات و خمس و كفّارات خود را به آنان بدهد، سه دستهاند:
اوّل: زن دائم دوّم: پدر و مادر و پدران و مادران آنان هرچه بالا روند. سوّم: پسر و دختر و اولاد آنان هر چه پائين روند. و خويشان ديگر مانند برادر و خواهر و عمو و عمّه و دائي و خاله و اولاد آنان واجب النّفقه نيستند، ولي مستحبّ است اگر انسان تمكّن داردو آنان نياز دارند نفقهشان را بدهد.

مسئله 2749 ـ احكام نفقة زن درمسئلة 2646 و بعد ازآن گذشت، ولي نفقة باقي واجب النّفقهها در صورتي واجب است كه خودشان مال و توانائي نداشته باشند و انسان علاوه بر تونائي، نزديكترين فرد به آنان باشد و يا نزديكترين فرد، مخارج آنا نرا ندهد به ترتيبي كه در مسئلة بعد گفته ميشود، و اگر فرزند صغير باشد و خودش مال دارد ولّي او ميتواند از مال خود او مخارج او را تامين كند.

مسئله 2750 ـ بنابر مشهور،نفقةاولاد بر پدر و پدران او به ترتيب هر كدام كه نزديكترند واجب است، پدر بر جدّم مقدّم است و جدّ بر پدر جدّ، و اگر هيچ يك ازاينها نباشند يا نتوانند يا به هيچ وجه ندهند، بر مادر واجب است، و اگر مادر نباشد يا ندهد بر مادر پدر و مادر مادر، به شركت، بالسّويّه واجب است. و همچنين نفقة انسان بر اولاد و اولاد اولاد، پسر باشند يا دختر به ترتيب هر كدام نزديكتر باشند واجب است، و اگر شخص فقير هم پدر دارد و هم اولاد، نفقة او را به شركت بالسّويّه بايد بدهند و پسر و دختر در اين جهت فرق ندارند. و همچنين است بنابر احتياط اگر مادر و اولاد با هم باشند. و اگر پدربا اولاد اولاد باشد نفقه بر پدر است. و همچنين اگر مادر با اولاد اولاد باشد نفقه بر مادر است. و اگر اولاد اولاد با جدّ و جدّه باشند بايد نفقة او را به شركت بالّسويّه بدهند . و بنابر احتياط واجب اين ترتيب رعايت شود.

مسئله 2751 ـ نفقة خود انسان بر نفقة زوجه مقدّم است، و نفقة زوجه بر نفقة خويشان واجب النّفقه مقدّم است، و در خويشان نيز نفقة فرد نزديكتر بر فرد دورتر مقدّم است. مثلاً نفقة پدر بر نفقة جدّ مقدّم است، و همچنين نفقة اولاد بر نفقة اولاد اولاد مقدّم است.

مسئله 2752 ـ اگر شخص متمكّن، از داد ن نفقة واجب النّفقه امتناع كند حاكم شرع ا و را مجبور ميكند نفقه را بدهد، و اگر ممكن نشد خود حاكم شرع از مال او برميدارد و به مصرف واجب النّفقه ميرساند.

مسئله 2753 ـ نفقة زن در زمان عدّة طلاق رجعي، به عهدة شوهر اوست مگر اين كه ناشزه باشد و در حال نشوز طلاق داده شده باشد ولي نفقة زن در زمان عدّه بائن به عهده شوهر نميباشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما