صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

عدّة طلاق


مسئله 2764 ـ زني كه نه سالش تمام نشده، و همينطور زن يائسه عدّه ندارد، يعني اگر چه شوهر با او نزديكي كرده باشد، بعد از طلاق ميتواند فوراً شوهر كند.

مسئله 2765 ـ زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر شوهرش با او نزديكي كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، يعني بعد از آن كه در پاكي طلاقش داد و پس از طلاق هنوز پاكي باقي است بايد به قدري صبر كند كه دو باره حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوّم را ديد عدّة او تمام ميشود و ميتواند شوهر كند، ولي اگر پيش از نزديكي كردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، يعني ميتواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند.

مسئله 2766 ـ زني كه حيض نميبيند اگر در سنّ زنهائي باشد كه حيض ميبينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكي كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد.

مسئله 2767 ـ زني كه عدّة او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالي، يعني ازموقعي كه ماه ديده ميشود تا سه ماه عدّه نگهدارد، و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقي ماه را با دو ماه بعد ازآن و نيز كسري ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند، و آن ماه بيست و نه روز باشد نه روز باقي ماه را با دو ماه بعد از آن، و بيست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتياط مستحبّ آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عدّه نگهدارد تا با مقداري كه از ماه اوّل عدّه نگهداشته سي روز شود.

مسئله 2768 ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّهاش تا به دنيا آمدن يا سقط شدن بچة او است، بنابراين اگرمثلاً يك ساعت بعد از طلاق، بچّة او به دنيا آيد، عدّهاش تمام ميشود، ولي اگر از زنا آبستن شده احوط گذشتن سه پاكي يا سه ماه است. و اين احتياط در حمل حاصل از نزديكي شبهه نميباشد.

مسئله 2769 ـ زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر متعه شود، مثلاً يك ماهه، يا يك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزديكي نمايد و مدّت آن زن تمام شود يا شوهر مدّت را به او ببخشد بايد عدّه نگهدارد، اگر حيض ميبيند بنابر احتياط واجب بايد به مقدار دو حيض يا به مقدار دو پاكي هركدام كه بيشتر است عدّه نگهدارد و شوهر نكند. گرچه كفايت دو حيض وجه صحّت دارد و اگر حيض نميبيند، چهل و پنج روز بايد ازشوهر كردن خودداري نمايد، و اگر حامل باشد بنابر احتياط واجب به هر كدام از زائيدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عدّه نگهدارد.

مسئله 2770 ـ ابتداي عدّة طلاق از موقعي است كه خواندن صيغة تمام ميشود، چه زن بداند طلاقش دادهاند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق دادهاند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما