صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

عدّه زني كه شوهرش مرده


مسئله 2771 ـ زني كه شورهش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عدّة نگهدارد، يعني از شوهر كردن خودداري نمايد، اگر چه صغيره يا يائسه يا متعه باشد، يا شوهرش با او نزديكي نكرده باشد، و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زائيدن عدّه نگهدارد، ولي اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچّهاش به دنيا آيد بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و اين عدّه را عدّة وفات ميگويند.

مسئله 2772 ـ زني كه در عدّة وفات ميباشد، حرام است لباس الواني كه طبق عرف محيطش زينت حساب ميشود بپوشد و همچنين كارهاي ديگري كه زينت حساب شود بر او حرام ميباشد.

مسئله 2773 ـ اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّة وفات، شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، بايد از شوهر دوّم جدا شود و بنابر احتياط واجب در صورتي كه آبستن باشد، به مقداري كه در عدّة طلاق گفته شد، براي شوهر دوّم عدّة طلاق و بعد براي شوهر اؤّل عدّة وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براي شوهر اوّل عدّة وفات و بعد براي شوهر دوّم عدّة طلاق نگهدارد.

مسئله 2774 ـ ابتداي عدّه وفات از موقعي است كه زن از مرگ شوهر مطّلع شود.

مسئله 2775 ـ اگر زن بگويد عدّهام تمام شده، با دو شرط از او قبول ميشود: اوّل : آن كه مورد تهمت نباشد. دوّم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدري گذشته باشد كه درآن مدّت تمام شدن عدّة ممكن باشد.

مسئله 2776 ـ ترك زينت در ايام عدّة وفات شرط عدّه نيست و اگر عمل به وظيفه نكند گر چه معصيت كرده ليكن عدّه باطل نميشود.

مسئله 2777 ـ در عدّة وفات، زن ميتواند براي انجام كارهاي زندگي يا امور مستحبّ شرعي و از جمله ديدار پدر و مادر و ساير خويشان از منزل بيرون برود ولي احتياط مستحبّي آن است كه خوابگاه خود را همان محلّ سكونتش قرار دهد و هميشه استراحت شبانهاش در آنجا باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما