صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

طلاق بائن و طلاق رُجي


مسئله 2778 ـ طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع كند. يعني بدون عقد او را به زني قبول نمايد (و گاهي با عقد هم نميتواند) و آن بر پنج قسم است: اوّل: طلاق زني كه نه سالش تمام نشده باشد. دوّم: طلاق زني كه يائسه باشد، يعني اگر قرشيّه است بيشتر از شصت سال و اگر قرشيّه نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد. سوّم: طلاق زني كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد. چهارم: طلاق سوّم زني كه او را سه دفعه طلاق دادهاند. پنجم: طلاق خلع و مبارات. و احكام اينها بعداً گفته خواهد شد. و غير اينها طلاق رجعي است كه بعد از طلاق تا وقتي زن در عدّه است مرد ميتواند به او رجوع نمايد.

مسئله 2779 ـ كسي كه زنش را طلاق رجعي داده، حرام است او را از خانهاي كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، مگر اين كه عمل فحشاء انجام دهد كه مستوجب حدّ شرعي شوديا نشازه شود. و نيز حرام است زن براي كارهاي غير لازم از آن خانه بيرون رود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما