صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام سر بريدن‏ و شكار حيوانات


مسئله 2851 - اگر حيوان حلال گوشت را به دستوري كه بعدا گفته مي‏شود سر ببرند" چه وحشي باشد و چه اهلي، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، ولي بهيمه‏اي كه انسان با آن وطي و نزديكي كرده و يا حيواني كه نجاستخوار شده، اگر به دستوري كه در شرع معيّن نموده‏اند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سربريدن گوشت آن حلال نيست. و همچنين است گوسفندي كه شير خوك خورده تا بزرگ شده است.

مسئله 2852 - حيوان حلال گوشت وحشي مانند آهو و كبك و بز كوهي، و حيوان حلال گوشتي كه اهلي بوده و بعدا وحشي شده مثل گاو و شتر اهلي كه فرار كرده و وحشي شده است، اگر به دستوري كه بعدا گفته مي‏شود آنها را شكار كنند پاك و حلال است، ولي حيوان حلال گوشت اهلي مانند گوسفند و مرغ خانگي، و حيوان حلال گوشت وحشي كه به واسطه تربيت كردن اهلي شده است، با شكار كردن پاك و حلال نمي‏شود.

مسئله 2853 - حيوان حلال گوشت وحشي در صورتي با شكار كردن پاك و حلال مي‏شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد. بنابراين بچّه آهو كه نمي‏تواند فرار كند، و بچّه كبك كه نمي‏تواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نمي‏شود. و اگر آهو و بچّه‏اش را كه نمي‏تواند فرار كند، با يك تير شكار نمايند آهو حلال و بچّه‏اش حرام است.

مسئله 2854 - حيوان حلال گوشتي كه مانند ماهي خون جهنده ندارد، اگر به خودي خود بميرد يا به غير دستور شرعي در صيد آن، عمل شود پاك است، ولي گوشت آن را نمي‏شود خورد.

مسئله 2855 - حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد، مانند مار، با سر بريدن حلال نمي‏شود ولي مرده آن پاك است، چه خودش بميرد و چه سر آن را ببرند.

مسئله 2856 - سگ و خوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمي‏شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و حيوان حرام گوشتي را كه درّنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستوري كه گفته مي‏شود سر ببرند، يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است، ولي گوشت آن حلال نمي‏شود، و اگر با سگ شكاري آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.

مسئله 2857 - فيل و خرس و بوزينه و موش، و همينطور حيواناتي كه مانند سوسمار در داخل زمين زندگي مي‏كنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودي خود بميرند نجسند، بلكه اگر سر آنها را هم ببرند، يا آنها را شكار نمايند، پاك شدن بدنشان خالي از اشكال نيست، ليكن اقوي‏ اين است كه پاك مي‏شوند.

مسئله 2858 - اگر از شكم حيوان زنده بچّه مرده‏اي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما