صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام شكار با اسلحه‏


مسئله 2873 - اگر حيوان حلال گوشت وحشي را با اسلحه شكار كنند با پنج شرط حلال و بدنش پاك است.
اوّل: آنكه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير، برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند. و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيواني را شكار كنند پاك نمي‏شود و خوردن آن هم حرام است مگر اينكه آن را زنده دريابند و ذبح كنند، و اگر حيواني را با تفنگ شكار كنند چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند پاك و حلال است. و همينطور اگر گلوله تيز نباشد ولي با فشار در بدن حيوان فرو رود و آنرا پاره كند، ولي اگر فقط به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد پاك و حلال بودنش مشكل است.
دوّم: كسي كه شكار مي‏كند بايد مسلمان باشد هر چند طفل باشد البتّه مميّز، و اگر كافر يا كسي كه اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر "صلّي اللّه عليه و آله و سلّم" مي‏كند، حيواني را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست. و همينطور غلاة و خوارج - بنا بر احتياط واجب-.
سوّم: اسلحه را براي شكار كردن حيوان بكار برد، و اگر مثلا جائي را نشان كند و اتفاقا به حيواني بخورد و آن را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است.
چهارم: در وقت بكار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد شكار حلال نمي‏شود، ولي اگر فراموش كند اشكال ندارد.
پنجم: وقتي به حيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد، و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حرام است.

مسئله 2874 - اگر دو نفر حيواني را شكار كنند، و يكي از آنان مسلمان و ديگري كافر باشد، يا يكي از آن دو نام خدا را ببرد و ديگري عمدا نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.

مسئله 2875 - اگر بعد از آنكه حيواني را تير زدند مثلا در آب بيفتد، و انسان بداند كه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست، بلكه اگر شكّ كند كه فقط براي تير بوده يا نه، حلال نمي‏باشد.

مسئله 2876 - اگر با سگ غصبي يا اسلحه غصبي حيواني را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او مي‏شود، ولي گذشته از اينكه گناه كرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.

مسئله 2877 - اگر با شمشير يا چيز ديگري كه شكار با آن صحيح است با شرطهايي كه در

مسئله 2873 گفته شده، عضوي از حيوان مانند دست يا پاي آن را جدا كنند، پس اگر حيوان تا مدّتي زنده بماند عضو جدا شده نجس و حرام است، و همچنين است بنابر احتياط اگر حيوان در حال جان كندن باشد و يا مرده باشد، ولي اگر با آن حيواني را دو قسمت كنند، و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتي برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگر به همين قطع كردن جان داده باشد، و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براي سر بريدن به آداب شرع، بنا بر احتياط واجب قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتي كه سر و گردن دارد حلال است، و اگر وقت باشد براي سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده ببرند حلال و گرنه آن هم حرام مي‏باشد.

مسئله 2878 - اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگري كه شكار با آن صحيح نيست حيواني را دو قسمت كنند، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتي كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده ببرند حلال و گرنه آن هم حرام مي‏باشد.

مسئله 2879 - اگر حيواني را شكار كنند، يا سر ببرند و بچّه زنده‏اي از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچّه را به دستوري كه در شرع معيّن شده سر ببرند حلال وگرنه حرام مي‏باشد.

مسئله 2880 - اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچّه مرده‏اي از شكمش بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچّه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روئيده باشد و در اثر كشتن مادرش مرده باشد پاك و حلال است، ولي اگر پيش از كشتن مادرش مرده باشد نجس و حرام است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما