صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

صيد ماهي‏


مسئله 2887 - از حيوانات دريا فقط ماهي فلس دار حلال است، هر چند فلس كمي داشته باشد و سست هم باشد كه با مختصر تماسّي با هر جسم بريزد. حتّي اگر با چشم عادي فلس تشخيص داده نشود و فقط با چشم مسلّح ديده شود نيز حلال مي‏باشد.

مسئله 2888 - اگر ماهي فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد پاك و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بميرد پاك است ولي خوردن آن حرام مي‏باشد، و اگر تور ماهي‏گيري را در آب بيندازند و بعضي از ماهيها پس از افتادن به تور در تور در ميان آب بميرند بنا بر احتياط واجب پاك ولي حرام است، ولي اگر هنگام خارج كردن بيرون آب بميرند حلال مي‏باشد. و امّا ماهي بي‏فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد پاك ولي حرام است.

مسئله 2889 - اگر ماهي از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا آب فرو رود و ماهي در خشكي بماند، چنانچه پيش از آنكه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر كسي آن را بگيرد، بعد از جان دادن حلال است.

مسئله 2890 - كسي كه ماهي را صيد مي‏كند، لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد ولي بايد معلوم باشد كه آن را زنده گرفته‏اند و در خارج آب مرده است.

مسئله 2891 - ماهي مرده‏اي كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‏اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است، و اگر در دست كافر باشد، اگر چه بگويد آن را زنده گرفته‏ام حرام مي‏باشد، مگر اينكه يقين حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه خارج از آب مرده است.

مسئله 2892 - كنسرو ماهي كه از بلاد كفر مي‏آورند اگر احراز نشود كه ماهي آن زنده از آب گرفته شده يا در آب مرده است خوردن آن جايز نيست. مگر اينكه اينجا از دست مسلمان گرفته شود و احتمال دهيم كه او دقّت در صيد آن كرده است.

مسئله 2893 - خوردن ماهي زنده حرام نيست گرچه بهتر است خورده نشود مگر در ضرورت.

مسئله 2894 - اگر ماهي را كه هنوز كاملا جان نداده بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن حرام نمي‏شود.

مسئله 2895 - اگر ماهي را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالي كه زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتي را كه بيرون آب مانده اشكال دارد.

مسئله 2896 - ميگو كه روبيان نيز ناميده مي‏شود از انواع حيوانات حلال آبي مي‏باشد، و در اسلام از انواع ماهيان فلس‏دار و خوردن هر نوع آن بي‏اشكال است.

مسئله 2897 - خرچنگ و قورباغه و انواع سوسمار و سقنقور - كه مي‏گويند در كناره‏هاي رود نيل يافت مي‏شود و براي برخي معالجات بكار مي‏رود- و انواع اسب و هر گونه حيوانات ديگر آبي حرام مي‏باشد، و همين‏طور انواع نهنگ و انواع ماهي‏هاي بي‏فلس و انواع صدف و سائر نرم‏تنان دريايي حرام مي‏باشد.

مسئله 2898 - غير از خوردن، استفاده هاي ديگر از حيوانات حرام‏گوشت دريايي، از پوست و گوشت و چربي و... آنها اشكال ندارد و اگر اين حيوانات در آبهاي كشورهاي اسلامي هستند و اموالي براي جامعه اسلامي حساب مي‏شوند نبايد مجّانا در اختيار ديگران قرار داده شود و بنابر اين حيازت و فروش آنها براي سائر استفاده‏ها جائز مي‏باشد، چنانكه كنسرو آنها براي پيروان سائر مذاهب نيز ظاهرا جائز باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما