صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام ارث‏


مسئله 3016 - كساني كه به واسطه خويشي ارث مي‏برند سه دسته هستند:
دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد ميّت مي‏باشند، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هر چه پائين روند، هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي‏برد، و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوّم ارث نمي‏برند.
دسته دوّم: جدّ، يعني پدر بزرگ و جدّه، يعني مادر بزرگ هر چه بالا روند، پدري باشند يا مادري، و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي‏برد، و تا يك نفر از اين دسته هست دسته سوّم ارث نمي‏برند.
دسته سوّم: عمو و عمّه، و دائي و خاله هر چه بالا روند، و اولاد آنان هر چه پائين روند، و تا يك نفر از عموها و عمّه‏ها و دائي‏ها و خاله‏هاي ميّت زنده‏اند، اولاد آنان ارث نمي‏برند، ولي فقط در اين مورد كه اگر ميّت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، و غير از اينها وارثي نداشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري مي‏رسد و عموي پدري ارث نمي‏برد.

مسئله 3017 - اگر عمو و عمّه و دائي و خاله خود ميّت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمّه و دائي و خاله پدر و مادر ميّت ارث مي‏برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي‏برند، و اگر اينها هم نباشند عمو و عمّه و دائي و خاله جدّ و جدّه ميّت، و اگر اينها نباشند، اولادشان ارث مي‏برند.

مسئله 3018 - زن و شوهر به تفصيلي كه بعدا گفته ميشود از يكديگر ارث مي‏برند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما