صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

ارث دسته اوّل‏


مسئله 3019 - اگر وارث ميّت فقط يك نفر از دسته اوّل باشد، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميّت به او مي‏رسد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوي بين آنان قسمت ميشود، و اگر يك پسر و يك دختر باشد مال را سه قسمت مي‏كنند: دو قسمت را پسر، و يك قسمت را دختر مي‏برد، و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوري قسمت مي‏كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

مسئله 3020 - اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت ميشود: دو قسمت آن را پدر، و يك قسمت را مادر مي‏برد، ولي اگر ميّت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان زنده و مسلمان و آزاد و پدري باشند، يعني پدر آنان با پدر ميّت يكي باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميّت يكي باشد يا نه، اگر چه تا ميّت پدر و مادر دارد اينها ارث نمي‏برند، امّا به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مي‏برد و بقيّه را به پدر مي‏دهند.

مسئله 3021 - اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد، مال را پنج قسمت مي‏كنند: پدر و مادر، هر كدام يك قسمت، و دختر سه قسمت آن را مي‏برد، و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد بنابر مشهور، مال را شش قسمت مي‏كنند: پدر و مادر، هر كدام يك قسمت، و دختر سه قسمت مي‏برد، و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مي‏كنند: يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مي‏دهند، مثلا اگر مال ميّت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر، و 5 قسمت آن را به پدر، و 4 قسمت آن را به مادر مي‏دهند، ولي احوط اين است كه در اين صورت نيز با تحصيل رضايت پدر و دختر مثل صورت اوّل مال را پنج قسمت كنند: سه قسمت را به دختر بدهند، و به هر يك از پدر و مادر يك قسمت بدهند.

مسئله 3022 - اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مي‏كنند: پدر و مادر هر كدام يك قسمت، و پسر چهار قسمت آن را مي‏برد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‏كنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي‏كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

مسئله 3023 - اگر وارث ميّت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مي‏كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر، و پنج قسمت را پسر مي‏برد.

مسئله 3024 - اگر وارث ميّت فقط پدر، يا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مي‏كنند: يك قسمت آن را پدر، يا مادر مي‏برد، و بقيّه را طوري قسمت مي‏كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

مسئله 3025 - اگر وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مي‏كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر، و بقيّه را دختر مي‏برد.

مسئله 3026 - اگر وارث ميّت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مي‏كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مي‏برد، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي‏كنند.

مسئله 3027 - اگر ميّت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميّت را مي‏برد، و نوه دختري او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميّت را مي‏برد، مثلا اگر ميّت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مي‏كنند: يك قسمت را به پسر دختر، و دو قسمت را به دختر پسر مي‏دهند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما