صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حدّ سرقت‏


مسئله 3099 - اگر كسي با شرايطي كه در مسئله بعد گفته مي‏شود دزدي كند در دفعه اوّل به دستور حاكم شرع چهار انگشت دست راستش را از بيخ مي‏برند و كف دست و شست او را باقي مي‏گذارند، و در دفعه دوّم پاي چپش را از وسط قدم مي‏برند و پاشنه پا را باقي مي‏گذارند، و در دفعه سوّم او را حبس مي‏كنند تا بميرد و مخارجش را اگر ندارد از بيت‏المال مي‏دهند، و اگر در زندان هم دزدي كرد او را مي‏كشند.

مسئله 3100 - شرايط اجراء حدّ سرقت ده چيز است:
اوّل: اينكه دزد بالغ باشد. دوّم: اينكه عاقل باشد. سوّم: به اختيار خود دزدي كند. چهارم: مال دزدي حدّاقل يك چهارم دينار يعني چهار نخود و نيم طلاي سكّه‏دار، يا چيز ديگري به اين ارزش باشد. پنجم: بداند مالي را كه بر مي‏دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه كرد و خيال كرد مال خود اوست، حدّ جاري نمي‏شود هر چند ضامن است. ششم: خود او در مالي كه بر مي‏دارد بنوعي شريك نباشد. پس اگر مثلا از غنيمت جنگي به مقدار سهم خود بردارد حدّ ندارد. هفتم: مال در جايي محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگري در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمّام و مسجد و اماكن عمومي مالي را ببرد حدّ جاري نمي‏شود هر چند او را تعزير مي‏كنند. هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمي به زور علنا در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمي‏برند هر چند ضامن است و بعلاوه بهر مقدار كه حاكم صلاح بداند تعزير هم مي‏شود. نهم: اضطرار و ناچاري، او را به دزدي وادار نكرده باشد. پس اگر كسي مثلا در زمان كمبود و قحطي يا گراني طاقت فرسا كه قدرت خريد را از او سلب كرده باشد براي رفع گرسنگي مواد غذايي مورد نياز را به قدر ضرورت بدزدد دست او را نمي‏برند. بلكه اگر غير مواد غذايي را هم بدزدد حدّ ثابت نيست. دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. كه دست پدر را براي سرقت مال فرزند نمي‏برند، ولي دست فرزند را براي سرقت مال پدر مي‏برند.

مسئله 3101 - اگر كسي از جيب يا آستين كسي چيزي را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مي‏برند، و اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمي‏برند بلكه تعزير مي‏شود.

مسئله 3102 - اگر كسي مثلا قفل را شكست و داخل شد ولي پيش از اينكه چيزي را ببرد بازداشت شد حدّ جاري نمي‏شود بلكه او را تعزير مي‏كنند.

مسئله 3103 - دزدي به دو راه ثابت مي‏شود: اوّل: شهادت دو مرد عادل. دوّم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد.

مسئله 3104 - در دزدي، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاي صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محلّ ندارد. ولي پس از مراجعه به حاكم شرع و حكم او، فروش و بخشش و عفو صاحب مال حدّ را ساقط نمي‏كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما