درس خارج فقه

دروس سال تحصیلی 92-93

دروس سال تحصیلی 93-94

دروس سال تحصیلی 94-95

دروس سال تحصیلی 95-96

دروس سال تحصیلی 96-97

دروس سال تحصیلی 97-98

دروس سال تحصیلی 98-99


جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما