دروس سال تحصیلی 92-93

- صلاة جلسات 113 تا 115

- صلاة جلسات 111 و 112

- صلاة جلسات 109 و 110

- صلاة جلسات 107 و 108

- صلاة جلسات 105 و 106

- صلاة جلسات 103 و 104

- صلاة جلسات 101 و 102

- صلاة جلسات 99 و 100

- صلاة جلسات 97 و 98

- صلاة جلسات 95 و 96

- صلاة جلسات 93 و 94

- صلاة جلسات 91 و 92

- صلاة جلسات 89 و 90

- صلاة جلسات 87 و 88

- دروس خارج صلاة ازجلسه 84 تا 86

- صلاة جلسه هشتاد وسوم

- صلاة جلسه هشتاد و دوم

- صلاة جلسه هشتاد و يكم

- صلاة جلسه هشتادم

- صلاة جلسه هفتادونهم

- صلاة جلسه هفتادوهشتم

- صلاة جلسه هفتادوهفتم

- صلاة جلسه هفتادوششم

- صلاة جلسه هفتادوپنجم

- صلاة جلسه هفتادوچهارم

- صلاة جلسه هفتاد و سوم

- صلاة جلسه هفتاد و دوم

- صلاة جلسه هفتادویک

- صلاة جلسه هفتادم


جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما