دروس سال تحصیلی 95-96

- صوم جلسه شصت

- صوم جلسه پنجاه و نه

- صوم جلسه پنجاه و هشت

- صوم جلسه پنجاه و هفت

- صوم جلسه پنجاه و شش

- صوم جلسه پنجاه و پنج

- صوم جلسه پنجاه و چهار

- صوم جلسه پنجاه و سه

- صوم جلسه پنجاه و دو

- صوم جلسه پنجاه و یک

- صوم جلسه پنجاه

- صوم جلسه چهل و نه

- صوم جلسه چهل و هشت

- صوم جلسه چهل و هفت

- صوم جلسه چهل و شش

- صوم جلسه چهل و پنج

- صوم جلسه چهل و چهار

- صوم جلسه چهل و سه

- صوم جلسه چهل و دو

- صوم جلسه چهل و یک

- صوم جلسه چهل

- صوم جلسه سی و نه

- صوم جلسه سی و هشت

- صوم جلسه سی و هفت

- صوم جلسه سی و شش

- صوم جلسه سی و پنج

- صوم جلسه سی و چهار

- صوم جلسه سی و سه

- صوم جلسه سی و دو

- صوم جلسه سی و یک

- صوم جلسه سی

- صوم جلسه بیست و نه

- صوم جلسه بیست وهشت

- صوم جلسه بیست و هفت

- صوم جلسه بیست وشش

- صوم جلسه بیست و پنج

- صوم جلسه بیست و چهار

- صوم جلسه بیست و سه

- صوم جلسه بیست و دو

- صوم جلسه بیست و یک

- صوم جلسه بیستم

- صوم جلسه نوزدهم

- صوم جلسه هجدهم

- صوم جلسه هفدهم

- صوم جلسه شانزدهم

- صوم جلسه پانزدهم

- صوم جلسه چهاردهم

- صوم جلسه سیزدهم

- صوم جلسه دوازدهم

- صوم جلسه یازدهم

- صوم جلسه دهم

- صوم جلسه نهم

- صوم جلسه هشتم

- صوم جلسه هفتم

- صوم جلسه ششم

- صوم جلسه پنجم

- صوم جلسه چهارم

- صوم جلسه سوّم

- صوم جلسه دوّم

- صوم جلسه اوّل

- صلاة جلسه بیست وچهار

- صلاة جلسه بیست و سه

- صلاة جلسه بیست و دو

- صلاة جلسه بیست و یک

- صلاة جلسه بیستم

- صلاة جلسه نوزدهم

- صلاة جلسه هجدهم

- صلاة جلسه هفدهم

- صلاة جلسه شانزدهم

- صلاة جلسه پانزدهم

- صلاة جلسه چهاردهم

- صلاة جلسه سیزدهم

- صلاة جلسه دوازدهم

- صلاة جلسه یازدهم

- صلاة جلسه دهم

- صلاة جلسه نهم

- صلاة جلسه هشتم

- صلاة جلسه هفتم

- صلاة جلسه ششم

- صلاة جلسه پنجم

- صلاة جلسه چهارم

- صلاة جلسه سوّم

- صلاة جلسه دوّم

- صلاة جلسه اوّل


جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما