دروس سال تحصیلی 96-97

- اجاره جلسه دهم

- اجاره جلسه نهم

- اجاره جلسه هشتم

- اجاره جلسه هفتم

- اجاره جلسه ششم

- اجاره جلسه پنجم

- اجاره جلسه چهارم

- اجاره جلسه سوم

- اجاره جلسه دوم

- اجاره جلسه اول

- اعتکاف جلسه سی و پنج

- اعتکاف جلسه سی و چهار

- اعتکاف جلسه سی و سه

- اعتکاف جلسه سی و دو

- اعتکاف جلسه سی و یک

- اعتکاف جلسه سی

- اعتکاف جلسه بیست و نه

- اعتکاف جلسه بیست و هشت

- اعتکاف جلسه بیست و هفت

- اعتکاف جلسه بیست و شش

- اعتکاف جلسه بیست و پنج

- اعتکاف جلسه بیست و چهار

- اعتکاف جلسه بیست و سه

- اعتکاف جلسه بیست و دو

- اعتکاف جلسه بیست و یک

- اعتکاف جلسه بیستم

- اعتکاف جلسه نوزدهم

- اعتکاف جلسه هجدهم

- اعتکاف جلسه هفدهم

- اعتکاف جلسه شانزدهم

- اعتکاف جلسه پانزدهم

- اعتکاف جلسه چهاردهم

- اعتکاف جلسه سیزدهم

- اعتکاف جلسه دوازدهم

- اعتکاف جلسه یازدهم

- اعتکاف جلسه دهم

- اعتکاف جلسه نهم

- اعتکاف جلسه هشتم

- اعتکاف جلسه هفتم

- اعتکاف جلسه ششم

- اعتکاف جلسه پنجم

- اعتکاف جلسه چهارم

- اعتکاف جلسه سوم

- اعتکاف جلسه دوم

- اعتکاف جلسه اول

- صوم جلسه پنجاه و دو

- صوم جلسه پنجاه و یک

- صوم جلسه پنجاه

- صوم جلسه چهل و نه

- صوم جلسه چهل و هشت

- صوم جلسه چهل و هفت

- صوم جلسه چهل و شش

- صوم جلسه چهل و پنج

- صوم جلسه چهل و چهار

- صوم جلسه چهل و سه

- صوم جلسه چهل و دو

- صوم جلسه چهل و یک

- صوم جلسه چهل

- صوم جلسه سی و نه

- صوم جلسه سی و هشت

- صوم جلسه سی و هفت

- صوم جلسه سی و شش

- صوم جلسه سی و پنج

- صوم جلسه سی و چهار

- صوم جلسه سی و سه

- صوم جلسه سی و دو

- صوم جلسه سی و یک

- صوم جلسه سی

- صوم جلسه بیست و نه

- صوم جلسه بیست و هشت

- صوم جلسه بیست و هفت

- صوم جلسه بیست وشش

- صوم جلسه بیست و پنج

- صوم جلسه بیست و چهار

- صوم جلسه بیست و سه

- صوم جلسه بیست و دو

- صوم جلسه بیست و یک

- صوم جلسه بیستم

- صوم جلسه نوزدهم

- صوم جلسه هجدهم

- صوم جلسه هفدهم

- صوم جلسه شانزدهم

- صوم جلسه پانزدهم

- صوم جلسه چهاردهم

- صوم جلسه سیزدهم

- صوم جلسه دوازدهم

- صوم جلسه یازدهم

- صوم جلسه دهم

- صوم جلسه نهم

- صوم جلسه هشتم

- صوم جلسه هفتم

- صوم جلسه ششم

- صوم جلسه پنجم

- صوم جلسه چهارم

- صوم جلسه سوّم

- صوم جلسه دوّم

- صوم جلسه اوّل


جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما