توضیح المسائل

رساله توضيح المسائل

- احکام تقلید

- آب مطلق

- 1 - آب كر

- 2 - آب قليل

- 3 - آب جارى

- 4 - آب باران

- 5 - آب چاه

- احكام آبها

- احكام تخلى (بول و غائط كردن )

- استبراء

- مستحبات و مكروهات تخلى

- نجاسات

- 1 و 2 ـ بول و غائط

- 3- منى

- 4 - مردار

- 5- خون

- 6 و 7 ـ سگ و خوك

- 8 - كافر

- 9 - شراب

- 10 - فقاع

- 11 - عرق حيوان نجاستخوار

- راه ثابت شدن نجاست

- اسباب سرايت نجاست

- احكام نجاسات

- مطهرات

- 1 - آب

- 2 - زمين

- 3 - آفتاب

- 4 - استحاله

- 5 - كم شدن دو سوم آب انگور

- 6 - انتقال 6 - انتقال

- 7 - اسلام

- 8 - تبعيت

- 9 - بر طرف شدن ( زوال ) عين نجاست

- 10 - استبراء حيوان نجاستخوار

- 11 - غائب شدن مسلمان

- احكام ظرفها

- وضوء

- وضوي ارتماسي‏

- دعاهائيكه موقع وضو گرفتن مستحبّ است‏

- شرائط وضوء

- احكام وضوء

- اعمالي كه بايد براي آنها وضوء گرفت‏

- چيزهائي كه وضو را باطل مي‏كند

- احكام وضوي جبيره‏اي‏

- غسلهاي واجب‏

- احكام جنابت‏

- اعمالي كه بر جنب حرام است‏

- اعمالي كه بر جنب مكروه است‏

- غسل جنابت

- غسل ترتيبي‏

- غسل ارتماسي‏

- احكام غسل كردن‏

- استحاضه‏

- احكام استحاضه‏

- حيض‏

- احكام حائض‏

- اقسام حائض‏

- 2- صاحب عادت وقتيّه و عدديّه‏

- 2- صاحب عادت وقتيّه

- 3- صاحب عادت عدديّه‏

- 4- مضطربه‏

- 5- مبتدئه‏

- 6- ناسيه‏

- مسائل متفرّقه حيض‏

- نفاس‏

- غسل مسّ ميّت‏

- احكام محتضر

- احكام بعد از مرگ‏

- احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت‏

- احكام غسل ميّت

- احكام حنوط

- احكام كفن ميّت

- احكام نماز ميّت

- نماز ميّت

- مستحبّات نماز ميّت

- احكام دفن‏

- مستحبّات دفن‏

- نماز وحشت‏

- نبش قبر

- غسلهاي مستحبّ‏

- احكام شهداء

- تيمّم‏

- چيزهائيكه تيمّم به آنها صحيح است‏

- طريقه تيمّم بدل از وضوء

- طريقه تيمّم بدل از غسل‏

- احكام تيمّم‏

- احكام نماز

- نمازهاي واجب‏

- نمازهاي واجب يوميه‏

- وقت نماز ظهر و عصر

- وقت نماز مغرب و عشاء

- وقت نماز صبح‏

- احكام وقت نماز

- نمازهائيكه بايد بترتيب خوانده شود

- نمازهاي مستحب‏

- وقت نافله‏هاي يوميه‏

- نماز غفيله‏

- احكام قبله‏

- پوشانيدن بدن در نماز

- لباس نمازگزار

- موارديكه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

- مستحبّات لباس نمازگزار

- مكروهات لباس نمازگزار

- مكان نمازگزار

- مكانهائي كه نماز خواندن در آن مستحب است‏

- مكانهائي كه نماز خواندن در آنها مكروه است‏

- احكام مسجد

- اذان و اقامه‏

- ترجمه اذان و اقامه‏

- واجبات نماز

- نيّت‏

- تكبيرة الاحرام‏

- قيام ( ايستادن)

- قرائت‏

- ركوع‏

- سجود

- چيزهائيكه سجده بر آنها صحيح است‏

- مستحبّات و مكروهات سجده‏

- سجده واجب قرآن‏

- تشهّد

- سلام نماز

- ترتيب‏

- موالات‏

- قنوت‏

- ترجمه نماز

- تقيب نماز

- صلوات بر پيغمبر

- مبطلات نماز

- چيزهائيكه در نماز مكروه است‏

- مواردي كه قطع نماز جائز است

- شكيات‏

- شكهاي مبطل‏

- شكهائي كه نبايد به آنها اعتنا كرد

- 1 - شك بعد از محل

- 2- شكّ بعد از سلام‏

- 4- كثيرالشّك (كسي كه زياد شكّ مي‏كند)

- 3-شكّ بعد از وقت‏

- 5- شكّ امام و مأموم‏

- 6- شكّ در نماز مستحبّي‏

- شكهاي صحيح‏

- نماز احتياط

- سجده سهو

- دستور سجده سهو

- قضاي سجده و تشهد فراموش شده‏

- اخلال به اجزاء و شرايط نماز

- نماز مسافر

- چيزهائي كه سفر را قطع ميكنند

- مسائل متفرقه‏ در نماز

- نماز خوف‏

- نماز قضا

- نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است‏

- نماز استيجاري‏

- شرائط امام جماعت‏

- احكام جماعت‏

- چيزهايي كه در نماز جماعت مستحب است‏

- چيزهايي كه در نماز جماعت مكروه است‏

- نماز آيات‏

- دستور نماز آيات‏

- نماز عيد فطر و قربان‏

- نماز جمعه‏

- احكام روزه‏

- واجبات روزه: 1 - نيّت‏

- چيزهايي كه روزه را باطل مي‏كند

- 1- خوردن و آشاميدن‏

- 2- جماع‏

- 3- استمناء

- 4- دروغ بستن به خدا و پيغمبر

- 5- رساندن غبار غليظ به حلق‏

- 6- فرو بردن سر در آب (ارتماس)

- 7 - باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح‏

- 8- اماله كردن‏

- 9- قي كردن‏

- 9- قي كردن‏

- آنچه براي روزه‏ دار مكروه است‏

- جاهايي كه قضا و كفّاره واجب است‏

- كفاره روزه‏

- جاهايي كه فقط قضاي روزه واجب است‏

- احكام روزه قضا

- احكام روزه مسافر

- كساني كه روزه بر آنها واجب نيست‏

- راه ثابت شدن اوّل ماه‏

- روزه‏هاي مستحب‏

- روزه‏هاي حرام و مكروه‏

- احكام خمس‏

- 1- منفعت كسب‏ و كار

- 2- معدن‏

- 3- گنج‏

- 4- مال حلال مخلوط به حرام‏

- 5- جواهراتي كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي‏آيد

- 6- غنيمت‏

- 7 - زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد

- مصرف خمس‏

- انفال‏

- احكام زكات‏

- شرايط واجب شدن زكات‏

- زكات گندم و جو و خرما و كشمش‏

- نصاب طلا

- نصاب نقره‏

- زكات شتر و گاو و گوسفند

- نصاب شتر

- نصاب گاو

- نصاب گوسفند

- مصرف زكات‏

- شرايط كساني كه مستحق زكاتند

- نيت زكات‏

- مسائل متفرقه زكات‏

- زكات فطره‏

- مصرف زكات فطره‏

- مسائل متفرقه زكات فطره‏

- احكام حج‏

- احكام دفاع‏

- دفاع از حقوق شخصي‏

- امر به معروف و نهي از منكر

- شرايط امر به معروف و نهي از منكر

- مراتب امر به معروف و نهي از منكر

- احكام كلي معاملات‏

- معاملات باطل‏

- شرايط فروشنده و خريدار

- شرايط جنس و عوض آن‏

- صيغه خريد و فروش‏

- خريد و فروش ميوه‏ها

- نقد و نسيه‏

- معامله سلف‏

- شرايط معامله سلف‏

- احكام معامله سلف‏

- فروش طلا و نقره به طلا و نقره - صرف

- مواردي كه انسان مي‏تواند معامله را بهم بزند

- مسائل متفرقه‏

- احكام شركت‏

- احكام صلح‏

- احكام بيمه‏

- احكام اجاره

- شرائط مالي كه آن را اجاره مي‏دهند

- شرايط منافع منظوره در اجاره

- مسائل متفرقه اجاره‏

- احكام سرقفلي‏

- احكام جعاله‏

- احكام مزارعه‏

- احكام مساقات‏

- كساني كه نمي‏تواننددر مال خود تصرف كنند

- احكام وكالت‏

- احكام قرض‏

- معاملات بانكي‏

- احكام سفته‏

- احكام رهن‏

- احكام حواله‏

- احكام ضمانت‏

- احكام كفالت‏

- احكام مضاربه‏

- احكام وديعه (امانت)

- احكام عاريه‏

- احكام هبه (بخشش)

- بخت آزمائي‏

- احكام ازدواج

- احكام عقد

- دستور خواندن عقد دائم‏

- دستور خواندن عقد غير دائم‏

- شرائط عقد

- عيبهائي كه به واسطه آنها مي‏شود عقد را بهم زد

- عده‏اي از زنها كه ازدواج با آنان حرام است‏

- تلقيح‏

- احكام عقد دائم‏

- احكام عقد موقت (متعه)

- احكام نگاه كردن‏

- مسائل متفرقه زناشوئي‏

- احكام شير دادن

- شرايط شير دادني كه علّت محرم شدن است

- مسائل متفرقة شير دادن

- احكام اولاد

- عقيقه

- آداب شير دادن

- حضانت

- نفقه

- احكام طلاق

- عدّة طلاق

- عدّه زني كه شوهرش مرده

- طلاق بائن و طلاق رُجي

- احكام رجوع كردن

- طلاق خُلْع

- طلاق مبارات

- احكام متفرّقة طلاق

- احكام غصب

- احكام سر بريدن‏ و شكار حيوانات

- دستور سر بريدن حيوانات‏

- شرايط سر بريدن حيوان‏

- دستور كشتن شتر

- چيزهايي كه موقع سر بريدن حيوانات مستحبّ است‏

- چيزهايي كه در كشتن حيوانات مكروه است‏

- احكام شكار با اسلحه‏

- شكار با سگ شكاري‏

- صيد ماهي‏

- احكام خوردنيها و آشاميدنيها

- چيزهايي كه موقع غذا خوردن مستحبّ است‏

- چيزهايي كه در غذا خوردن مكروه است‏

- مستحبّات آب آشاميدن‏

- مكروهات آب آشاميدن‏

- احكام نذر و عهد

- احكام قسم‏

- احكام وقف‏

- احكام وصيّت‏

- احكام ارث‏

- ارث دسته اوّل‏

- ارث دسته دوّم‏

- ارث دسته سوّم‏

- ارث زن و شوهر

- مسائل متفرقه ارث‏

- احكام حدود

- حدّ زنا

- حدّ لواط

- حدّ مساحقه‏

- حدّ قذف‏

- حدّ استمناء

- حدّ مشروب خواري‏

- حدّ سرقت‏

- احكام محارب‏

- احكام مرتدّ

- حكم ساير حدود

- احكام قصاص و ديات‏

- اقسام قتل‏

- انواع ديه‏

- كفّاره قتل‏

- قصاص و ديه اعضاء

- ديه سقط جنين‏

- ديه جراحات‏

- حكم مواردي كه ديه تعيين نشده است‏

- مسائل متفرّقه قصاص و ديات‏

- تشريح و پيوند اعضاء

- وسائل ارتبات جمعي( راديو و تلويزيون و ماهواره و ... )

- برخي مسائل متفرّقه‏


جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما